Veel werknemers krijgen in december de eindejaarspremie uitbetaald. Misschien heb je vragen over je recht op een premie en de impact van sommige gebeurtenissen. Je vindt alle informatie op de website van het ACV. We geven hieronder een antwoord op enkele vaak voorkomende vragen.

“Heb ik recht op een eindejaarspremie?”

Een algemene regeling over eindejaarspremies bestaat niet. In de meeste gevallen wordt de toekenning van een premie geregeld op basis van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Daarin staan de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de eindejaarspremie te krijgen: je moet bijvoorbeeld genoeg anciënniteit hebben. Raadpleeg dus eerst je sectorale cao. Je sectornummer vind je op je loonfiche of je individuele rekening.

Er is echter niet altijd een sectorale cao. Misschien heb je dan wel recht op een premie op basis van een ondernemings-cao of is de toekenning geregeld via het arbeidsreglement. Tot slot kan er ook een individueel akkoord zijn tussen werkgever en werknemer, binnen het arbeidscontract. Soms staat er geen regeling op papier, maar wordt toch een premie toegekend omdat dit gebruikelijk is bij je onderneming. Raadpleeg de documenten of vraag het aan je vakbondsafgevaardigde.

“Om hoeveel geld gaat het?”

Meestal is het een vast bedrag dat overeenstemt met het vast maandloon van de maand van betaling. In andere gevallen wordt een percentage op het loon uitbetaald of wordt een variabel loon in rekening gebracht. Er zijn dus verschillende manieren om de premie te becijferen. Hoe het bij jou zit, lees je in de overeenkomst die de premie regelt. Het bedrag van de premie is uiteraard ook afhankelijk van de periode van tewerkstelling in het voorbije jaar tijdens de referteperiode.

“Wat is de impact van afwezigheid op het werk?”

Misschien werd je in 2023 geconfronteerd met een schorsing van je arbeidsprestaties door ziekte, zwangerschap, tijdkrediet, tijdelijke werkloosheid, enzovoort. Ook hier verschilt de situatie van regeling tot regeling. In sommige akkoorden worden periodes van schorsing (gedeeltelijk) gelijkgesteld aan gewerkte periodes waardoor de impact op de eindejaarspremie beperkt is. In andere gevallen is er geen gelijkstelling, waardoor je eindejaarspremie lager zal zijn dan andere jaren.

“Hoeveel houd ik netto over?”

Op de betaalde eindejaarspremie moeten zowel RSZ-bijdragen (13,07% van het bruto bedrag) als bedrijfsvoorheffing worden afgedragen. De tarieven in de bedrijfsvoorheffing zijn vrij hoog en hangen af van het bruto jaarinkomen. Het nettobedrag kan wel tot de helft lager liggen dan het brutobedrag. Twijfel je aan de berekeningswijze wil je hierover meer informatie, dan kan je zeker of aankloppen bij onze regionale kantoren (contactgegevens achteraan).

Ben Catteau

Op www.hetacv.be/eindejaarspremie vind je alle informatie, samen met een overzicht van de sectorafspraken

Tekst: Ben Catteau | Illustratie: Davien Dierickx