Wat als je je vakantiedagen niet hebt opgenomen?

VRAAG VAN DE MAAND

Je wettelijke vakantie van dit jaar moet je opnemen voor het einde van 2020. Doe je dat niet, dan riskeer je de vakantiedagen kwijt te zijn.

Het aantal wettelijke dagen waar je recht op hebt, is berekend op je prestaties van 2019. Die geven je recht op vakantiedagen in 2020. De wet verplicht je om die vakantiedagen op te nemen. Ze kunnen in principe ook niet worden overgedragen naar volgend jaar, behalve wanneer dat niet-opnemen van de dagen te wijten is aan je werkgever.

De meeste werkgevers gaan met de overdracht van vakantiedagen iets flexibeler om dan wettelijk bepaald is. Ze staan toe dat je niet-opgenomen dagen toch kan overdragen. Vaak is die overdracht dan wel beperkt in de tijd. Afspraken daarover staan bv. in het arbeidsreglement maar kunnen ook individueel gemaakt worden tussen jou en je werkgever.

Je kan als werknemer geen afstand doen van je recht op vakantie. Als je je vakantiedagen niet opeist, betekent dit ook niet dat je werkgever ze niet moet toekennen. Je werkgever is verplicht erover te waken dat je je vakantiedagen opneemt binnen de vastgestelde termijn, zijnde voor het einde van het (vakantie)jaar. Een werkgever die zijn werknemers niet verwittigt dat resterende vakantiedagen komen te vervallen, is in overtreding. Hij benadeelt immers de werknemer. Je hebt in dat geval een argument in handen om toch nog recht op deze vakantiedagen te claimen.

Als je onmogelijk je wettelijke vakantie kon opnemen omwille van bv. ziekte of moederschapsrust, moet het vakantiegeld voor de niet opgenomen dagen worden uitbetaald door je werkgever. Op dit vakantiegeld ben je geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Je verliest dan de opname van je vakantiedagen, maar krijgt wel een som geld in de plaats. Dat is in strijd met Europese wetgeving, die stelt dat je in geval van ziekte toch je vakantie nog achteraf moet kunnen opnemen. De Belgische sociale partners werken aan een nieuwe regeling die de Belgische wetgeving in overeenstemming moet brengen met de Europese principes.

Foto: Shutterstock