Vooruitgang na moeizaam overleg in begrafenissector

Voor de werknemers van begrafenisondernemingen (paritair comité 320) is op 9 oktober 2019 een sector­akkoord bereikt voor 2019-2020. De onderhandelingen verliepen soms moeizaam maar leverden toch bepaalde resultaten op.

Zo is er vooruitgang voor de koopkracht. Per 1 oktober 2019 zijn de barema’s en reële brutolonen opgetrokken met 0,9%. Per 1 april 2020 is er een extra verhoging met 0,2%, tenzij er dan een akkoord zou zijn over de tweede pensioenpijler in de sector. Als dit akkoord er dan is, wordt de 0,2% daaraan besteed.
De lonen voor jobstudenten worden ook verhoogd. Wie met een overeenkomst van jobstudent werkt, heeft nu recht op minstens 90% van het functieloon categorie II. Voordien was dat maar 80%.

Tijdskrediet en landingsbanen

De afspraken over tijdskrediet en landingsbanen worden verlengd en gemaximaliseerd. Werknemers hebben recht op:

  •  voltijds en halftijds tijdskrediet met motief zorg (51 maanden) en motief opleiding (36 maanden)
  • landingsbaan 4/5 met uitkeringen vanaf 55 jaar voor 20 jaar nachtwerk, zwaar beroep en lange loopbaan
  • landingsbanen tot halftijdse tewerkstelling vanaf 57 jaar voor zware beroepen, nachtwerk en lange loopbaan
  • onbetaalde landingsbaan vanaf 50 jaar na 28 jaar loopbaan

De afspraken over de Vlaamse aanmoedigingspremies bij tijdskrediet en de specifieke regels over de berekening van de opzegvergoeding bij ontslag zijn verlengd.

Eindeloopbaan SWT

Dankzij het akkoord zullen volgende vormen van SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) mogelijk zijn:

  • SWT 20 jaar nachtwerk en zwaar beroep op 59 jaar tot 30 juni 2021, 60 jaar vanaf 1 juli 2021
  • SWT lange loopbaan 40 jaar op 59 jaar tot 30 juni 2021, 60 jaar vanaf 1 juli 2021

De specifieke regel over de berekening van de aanvullende SWT-vergoeding na tijdskrediet (op basis van oorspronkelijk arbeidsregime) wordt verlengd.

Mobiliteit

Op het vlak van mobiliteit worden alle vormen van openbaar vervoer volledig terugbetaald. En er is een fietsvergoeding van 0,24 euro per km die mee zal evolueren met het maximaal fiscaal toegelaten bedrag.

Opleiding

Vaste werknemers hebben minstens recht op 2 dagen opleiding. De kans bestaat dat er een ‘sectorconsulent’ komt die, samen met de sociale partners en het Fonds, zal onderzoeken hoe de vorming beter kan worden uitgebouwd.

Flexibiliteit

’s Nachts werken of presteren op zon- en feestdagen mag als het gaat om ‘gelegenheidswerknemers’. Wie op die momenten werkt, wordt vergoed tegen 150%. Voor ‘kleine bedrijven’ wordt het verbod om te laten werken tijdens de nacht en op zon- en feestdagen opgeheven. In deze bedrijven kunnen alleen werknemers met een arbeidscontract van onbepaalde duur met maximum halftijdse tewerkstelling, maximaal 5 keer per jaar werken tijdens de nacht of op zon- en feestdagen. De werknemer kiest zelf of hij dat wil doen en krijgt hiervoor 1 extra uurloon per prestatie. De effectieve prestatie wordt vergoed zoals een prestatie tijdens wachtdienst.

Auteur: Gert Sevens | Foto: BelgaImage