Nieuwe wet regelt verlof voor mantelzorg

Je kan nu ook zorgen voor een vriend of buurvrouw

De nieuwe wet over het mantelzorgverlof is op 1 oktober 2019 van kracht geworden. Toch zal het voorlopig nog niet mogelijk zijn om dit verlof effectief aan te vragen. Het is namelijk nog wachten op de nodige uitvoeringsbesluiten.

Het mantelzorgverlof is een nieuw thema­verlof, naast de al bestaande themaverloven: ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof. Het statuut van mantelzorger bestond al, maar vanaf nu zal de erkenning belangrijk zijn omdat er sociale rechten aan zullen worden gekoppeld. Vanaf nu kan je bijvoorbeeld zorg dragen voor een vriend of een buurvrouw die speciale zorg nodig heeft als gevolg van een ziekte of beperking.

Voor wie?

De wetgever kent dit nieuwe recht toe aan erkende mantelzorgers die een als zorgbehoevende erkende persoon bijstaan. In tegenstelling tot het verlof voor medische bijstand moet het hier dus niet om naaste familieleden gaan.

Erkenning

Alleen erkende mantelzorgers kunnen mantelzorgverlof opnemen. De mantelzorger moet de erkenning aanvragen bij het ziekenfonds, met de toestemming van de zorgvrager of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, via een verklaring op eer.
Het mantelzorgverlof kan twee vormen aannemen: ofwel neemt de werknemer het voltijds op, ofwel vermindert hij de arbeidsprestaties met 1/5 of de helft. De voltijdse werknemer kan dit mantelzorgverlof per zorgbehoevende persoon opnemen onder diverse vormen: via de volledige schorsing van zijn prestaties, gedurende een maand; of via een vermindering van zijn prestaties tot 1/2 of met 1/5, gedurende twee maanden.

Uitkering

De vergoeding is in eerste instantie even hoog als de vergoeding voor het thematisch verlof medische bijstand. Dan praten we bijvoorbeeld over 750 euro netto voor een samenwonende bij een voltijds verlof.

Op tijd aanvragen

De werknemer verwittigt zijn werkgever in principe minstens zeven dagen op voorhand. Dat kan op twee manieren: door de overhandiging van een geschreven document aan de werkgever waarbij deze laatste een dubbel voor ontvangst tekent, of per aangetekende brief. In onderling schriftelijk akkoord kunnen de partijen een andere termijn overeenkomen. In het geschreven document moet de werknemer wel vermelden voor welke periode de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst wordt geschorst. Wat je ook moet toevoegen, is het bewijs dat de aanvrager is erkend als mantelzorger van de zorgbehoevende persoon.

Verwittig je werkgever op tijd

 

Foto: BelgaImage