Mag je vakantiedagen nog volgend jaar opnemen?

Je wil jouw vakantiedagen niet dit vakantiejaar opnemen, maar wel in het volgende jaar. Kan de werkgever zoiets weigeren? Mag de werkgever dit weigeren?

Je wettelijke vakantiedagen moeten verplicht worden opgenomen binnen de 12 maanden die volgen op het einde van het vakantiedienstjaar, dit is het jaar waarin de arbeidsprestaties werden geleverd (of waarin er sprake is van gelijkgestelde periodes). Bovendien is het de werknemer verboden om afstand te doen van zijn recht op vakantie.

De dagen vakantie waarop de werknemer recht heeft, kunnen wettelijk niet naar het volgend kalenderjaar worden overgedragen.
In de praktijk zullen werkgevers wel de mogelijkheid laten om de eventuele resterende vakantiedagen over te hevelen naar het volgend jaar, zij het dat dit vaak ook wordt beperkt in de tijd, bijvoorbeeld door een vermelding in het arbeidsreglement.
Er zijn uitzonderingen waarbij de overdracht wel (wettelijk) toegestaan is, dit wanneer het voor de werknemer onmogelijk is om zijn of haar wettelijke vakantie op nemen als gevolg van:

 • een ongeval of ziekte van gemeen recht;
 • een arbeidsongeval of beroepsziekte;
 • moederschapsrust;
 • vaderschapsverlof (bij omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de mama);
 • een volledige werkverwijdering van het werk als maatregel tot moederschapsbescherming;
 • profylactisch verlof;
 • een deelname aan cursussen of studiedagen in het teken van sociale promotie;
 • de vervulling van een syndicale opdracht;
 • de vervulling van de functie van rechter in sociale zaken;
 • de vervulling van een openbaar mandaat;
 • de vervulling van burgerplichten, zonder behoud van loon;

Als het niet mogelijk is wegens één van deze redenen de wettelijke vakantie op te nemen, dan moet het vakantiegeld uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar worden uitbetaald door de werkgever.
Iets wat dikwijls wordt vergeten: als de werkgever deze vakantiedagen ‘uitbetaalt’, is het uitbetaalde enkel vakantiegeld voor de niet opgenomen vakantiedagen vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Er mag wel geen misbruik worden gemaakt van deze vrijstelling.
De werkgever die misbruik maakt van deze wetgevende bepalingen en geen aanstalten maakt om de werknemer te laten weten dat de resterende vakantiedagen komen te vervallen, handelt in strijd met de wetgeving. Zo handelen benadeelt de werknemer waardoor die wel de mogelijkheid heeft om die dagen of de uitbetaling van het vakantiegeld alsnog op te eisen.

De werkgever moet de vakantie toekennen voor het verstrijken van het vakantiejaar, ook al eist de werknemer deze niet op.

Foto: Shutterstock