Crelan neemt een loopje met loon- en arbeidsvoorwaarden

Vakbonden vragen dringend overleg bij coöperatieve bank

Bij de coöperatieve bank Crelan heeft de directie op een vergadering met de vakbondsafgevaardigden aangekondigd dat ze een lopende cao eenzijdig wil opzeggen. Het gaat om een cao die slaat op 137 overgebleven bedienden van de bank Centea, die in 2012 werd overgenomen door het toenmalige Landbouwkrediet. De cao regelt de jaarlijkse loonsverhogingen voor deze groep personeelsleden, die bijna 20 % uitmaakt van de actieve werknemers van Crelan.

In de voorbije jaren probeerde Crelan herhaaldelijk om een meer geharmoniseerd loonbeleid te ontwikkelen. De vakbonden waren altijd bereid om hierover overleg te voeren. Spijtig genoeg is er van een geharmoniseerd loonbeleid nog altijd niets in huis gekomen. Het ontbreekt bij Crelan namelijk aan een samenhangende langetermijnvisie en de directie is niet bereid om over het thema met de bonden constructief te overleggen en cao’s te sluiten.

Gebrek aan overleg

In een nota aan de werknemers heeft de directie laten uitschijnen dat ze vanaf 2019 een nieuw systeem van loonsverhogingen wil hanteren. Hierover is er geen overleg geweest met de vakbonden. De nieuwe loonronde zou in de praktijk worden toegepast vanaf april. Als de directie zo te werk gaat, schendt ze de bepalingen van de betrokken cao van onbepaalde duur, die pas na drie maanden kan worden opgezegd. De cao heeft bovendien een doorwerking in de individuele arbeidsovereenkomst voor de betrokken werknemers, zoals de cao-wet van 1968 (art.23) voorziet. Het systeem van deze loonsverhogingen kan dus slechts met een nieuwe cao worden aangepast.
Voor de vakbonden LBC-NVK, BBTK en ACLVB is het onaanvaardbaar dat een juridisch bindende tekst op een eenzijdige manier met voeten wordt getreden. De bonden zullen niet aarzelen om de nodige juridische stappen te ondernemen.

De vakbonden willen dringend sociaal overleg plegen met de directie. Ze wijzen eenzijdige beslissingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden af. De bonden vragen aan de directie om de opzegging van de cao meteen in te trekken en om de vakbondsafgevaardigden met het nodige respect te behandelen – zoals het de gewoonte is in de banksector.

Auteur: Sabine Ruys | Foto: Imageglobe