Industrie eindejaarspremies 2017

Bedrag van de premie
 • Volledig maandloon.
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst zijn op ogenblik van betaling.
 • Op 31/12 van het lopende jaar minstens 6 maanden anciënniteit.
 • 1/12de van de premie per gewerkte maand.
 • Recht bij ontslag door werkgever (min. 6 maanden anciënniteit), ook voor werknemers met SWT (bruggepensioneerden).
 • Zelfde voorwaarden voor gepensioneerden of rechtverkrijgenden bij overlijden.
 • Ook recht als je zelf ontslag neemt mits 1 jaar anciënniteit
 • Geen recht bij ontslag om dringende reden.
 • Voor handelsvertegenwoordigers is de premie maximum 2.129,47 euro.
Tijdstip van betaling
 • Vóór 25/12.

Geen nationale overeenkomst of regeling

Antwerpen en Limburg

Bedrag van de premie
 • Volledig maandloon van november (premies niet inbegrepen met uitzondering van productiepremie).
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst op 30/11.
 • 6 maanden anciënniteit.
 • 60 dagen effectieve prestaties (of gelijkgestelde dagen) in referteperiode 1/12 tot 30/11.
 • Pro rata bij SWT (brugpensioen), pensioen, overlijden, ontslag en einde contract bepaalde duur. Vanaf 1 juli 2017 pro rata bij vertrek uit de onderneming, behalve in geval van ontslag om dringende reden.
Tijdstip van betaling
 • Uiterlijk op 31/12.

Brabant

Bedrag van de premie
 • 7,94% van jaarlijks brutoloon (effectieve prestaties en gelijkstellingen).
Toekenningsmodaliteiten
 • 1 jaar anciënniteit.
 • Pro rata bij ontslag, einde contract bepaalde duur, SWT (brugpensioen) en pensioen. Vanaf 1 juli 2017 pro rata bij vertrek uit de onderneming, behalve in geval van ontslag om dringende reden.
 • Referteperiode van 1/12 tot 30/11.
Tijdstip van betaling
 • December

Oost- en West-Vlaanderen (behalve Waasland)

Bedrag van de premie
 • Volledig maandloon.
 • Berekeningsbasis: loon juli.
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst op 30/11.
 • Minimum 60 dagen effectieve prestaties (of gelijkgestelde dagen) in referteperiode van 1/12 tot 30/11.
 • Pro rata in geval van ontslag, SWT (brugpensioen), pensioen en einde contract bepaalde duur. Vanaf 1 juli 2017 pro rata bij vertrek uit de onderneming, behalve in geval van ontslag om dringende reden.
Tijdstip van betaling
 • Uiterlijk op 31/1 volgend jaar.

Waasland 

Bedrag van de premie
 • Volledig maandloon.
 • Berekeningsbasis: loon november.
Toekenningsmodaliteiten
 • Minimum 60 dagen effectieve prestaties (of gelijkgestelde dagen) in de referteperiode van 1/12 tot 30/11.
 • Pro rata in geval van ontslag, SWT (brugpensioen), pensioen, overlijden en ontslag door de bediende mits 6 jaar anciënniteit. Vanaf 1 juli 2017 pro rata bij vertrek uit de onderneming, behalve in geval van ontslag om dringende reden.
Tijdstip van betaling
 • Uiterlijk de laatste werkdag vóór 25/12.

Opname 13de maand in het jaarinkomen. Vandaar de bepaling dat de officiële loonschaal 13 keer per jaar moet worden betaald. Het tijdstip van betaling is niet bepaald in de cao, maar gewoonlijk eind december

 • Geen regeling op sectorvlak. Het jaarloon (loon voor overuren en premies voor nachtarbeid, weekendwerk en andere voordelen niet inbegrepen) moet wel minstens gelijk zijn aan 13,92 keer het minimum baremaloon.
 • In de meeste ondernemingen hebben de bedienden wel recht op een 13de maand.
Bedrag van de premie
 • Volledig maandloon.
 • Bij veranderlijk loon: gemiddelde van 12 voorgaande maanden.
Toekenningsmodaliteiten
 • Aan de bedienden die tijdens het dienstjaar gedeeltelijke prestaties hebben geleverd, wordt de premie betaald in verhouding tot hun effectieve en gelijkgestelde prestaties, behalve:
  – voor de bedienden die vrijwillig ontslag nemen en op dit ogenblik nog geen vol jaar anciënniteit hebben;
  – bij een ontslag door de werkgever om zwaarwichtige reden;
 • Bovenop de pro rata premie voor gewerkte maanden, geven de maanden van SWT (brugpensioen) recht op betaling van 20% van de overblijvende premie en dit tot 31 december van het jaar van vertrek.
 • De gelijkstellingsperiode bij ziekte is beperkt tot 12 maanden, bij beroepsziekte of arbeidsongeval is de gelijkstelling onbeperkt (voor zover schadeloosstelling).
Tijdstip van betaling
 • Vóór 25 december van het lopend kalenderjaar
Bedrag van de premie
 • Volledig maandloon.
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling;
 • 6 maanden anciënniteit hebben;
 • Pro rata indien geen volledig jaar anciënniteit.
 • Bedrag wordt verminderd a rato van niet-gelijkgestelde afwezigheidsdagen.
Tijdstip van betaling
 • Bij het neerleggen van de maatschappelijke rekeningen of in de maand december, tenzij anders overeengekomen op ondernemingsvlak.
Bedrag van de premie
 • Minimum een maandloon.
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst zijn op het ogenblik van de uitbetaling.
 • Minstens 6 maanden anciënniteit hebben.
 • Bedrag wordt verminderd naar rato van de niet-gelijkgestelde afwezigheden.
 • Voor bedienden die in dienst kwamen en die ten minste zes maanden anciënniteit hebben, staat de premie in verhouding tot het aantal gewerkte maanden.
Tijdstip van betaling
 • In de loop van de maand december, tenzij op ondernemingsvlak anders overeengekomen.
Bedrag van de premie
 • Maandloon.
Toekenningsmodaliteiten
 • Verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden, op het ogenblik van de betaling van de premie.
 • Op het ogenblik van de betaling van de premie een eventueel onderbroken anciënniteit hebben van ten minste zes maanden, voor zover deze periode zich situeert in een periode van 12 maanden vanaf het begin van de tewerkstelling.
 • In de onderneming in dienst zijn getreden ten laatste op de eerste dag van het beschouwde werkjaar. Voor de bedienden die in de onderneming in dienst zijn getreden na de eerste dag van het beschouwde werkjaar en die de anciënniteitsvoorwaarde zoals hierboven vermeld vervullen, wordt de premie pro rata toegekend.
 • Bij uitdiensttreding vóór de betaaldatum – uitgezonderd bij ontslag om een dringende reden – wordt ongeacht het soort arbeidsovereenkomst, en voor zover de hierboven vermelde voorwaarden vervuld zijn, de eindejaarspremie betaald pro rata op het ogenblik van deze uitdiensttreding.
Tijdstip van betaling
 • December