Financiën eindejaarspremies 2017

Bedrag van de premie
 • Volledig maandloon
Toekenningsmodaliteiten
 • Gedurende het hele kalenderjaar contractueel verbonden zijn.
 • Bij tijdelijke afwezigheid met loonderving in de loop van het kalenderjaar om andere redenen dan ziekte, ongeval of zwangerschap, wordt het bedrag verminderd in verhouding tot de dagen van loonderving ten overstaan van 250 werkdagen per jaar.
 • Als de bediende in de loop van het jaar een notariskantoor verlaat om bij een ander notariskantoor in dienst te treden, moeten de beide werkgevers een deel van de premie betalen in verhouding tot de bij hen gepresteerde maanden en berekend op respectievelijk het maandloon bij vertrek en het maandloon voor december.
Tijdstip van betaling
 • Uiterlijk op 20 december voor de bedienden die in de loop van die maand in dienst zijn; uiterlijk de dag van het vertrek voor de bedienden die uit dienst treden.
 • Werknemers hebben recht op een eindejaarspremie gelijk aan een volledige 13de maand als ze op 31 december van het lopende jaar ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming en een arbeidsovereenkomst hebben met de onderneming op 31 december van het jaar. De 13de maand stemt overeen met evenveel twaalfden van het maandloon als het aantal gewerkte maanden in het betrokken jaar.
Bedrag van de premie
 • Volledig maandloon.
Toekenningsmodaliteiten
 • Verbonden zijn door een contract van onbepaalde duur op het ogenblik van betaling.
 • Anciënniteit van minstens 6 maanden op het ogenblik van betaling. De toekenning gebeurt per volledig gepresteerde kalendermaand.
 • Gepensioneerden ontvangen de premie pro rata wanneer zij de onderneming verlaten voor de datum van de betaling van de premie en mits een anciënniteit van 6 maanden.
 • Het bedrag van de premie mag worden herleid a rato van de afwezigheden in de loop van het jaar die niet voortspruiten uit de toepassing van de wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen rond jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, beroepsziekte, arbeidsongeval en bevallingsrust en van 30 dagen ziekte of ongeval.
Tijdstip van betaling
 • December of bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen of volgens afspraak op ondernemingsvlak.
 • Volledig maandloon, alternatieve regelingen zijn mogelijk via ondernemingscao’s.
 • Pro rata indien geen volledige arbeidsprestaties
Bedrag van de premie
 • De eindejaarspremie is gelijk aan een volledige 13de maand.
Toekenningsmodaliteiten
 • Op het ogenblik van betaling moet je verbonden zijn door een arbeidscontract en over minstens 6 maanden anciënniteit beschikken. Ook moet je in dienst zijn op de eerste dag van het betrokken werkjaar.
  Voor werknemers met een veranderlijke maandwedde wordt de eindejaarspremie berekend op het maandgemiddelde van de laatste 12 maanden.
 • De eindejaarspremie wordt pro rata berekend in de volgende gevallen:
  • Bij latere aanwerving dan de eerste dag van het werkjaar en meer dan 6 maanden anciënniteit
  • Bij ontslag (geen dringende reden) en vroeger vertrek dan moment betaling en meer dan 6 maanden anciënniteit
  • Bij vrijwillig vertrek vroeger dan moment betaling en minstens 5 jaar anciënniteit in de onderneming

Andere afspraken op ondernemingsniveau zijn mogelijk maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepaling zijn van deze cao.

Tijdstip van betaling
 • De eindejaarspremie wordt uiterlijk in december betaald.