Meer koopkracht in internationale handel, vervoer en logistiek

Ook mobiliteitsvergoeding wordt opgetrokken

De 47.000 bedienden uit paritair comité 226 (internationale handel, vervoer en logistiek) krijgen op 1 september 2017 een loonsverhoging van 1,1%. Vakbonden en werkgevers bereikten hierover een protocolakkoord op 21 april. Dat akkoord is al goedgekeurd door alle partijen. De cao over de loon- en arbeidsvoorwaarden werd ondertekend op het paritair comité van 8 mei.

Als we de indexeringen van dit jaar en begin 2018 mee rekenen, zien de bedienden uit dit paritair comité hun loon met maar liefst 5,4% stijgen. Bovenop de verhogingen op basis van de loonbarema’s.

De loonsverhoging met 1,1% uit het sectorakkoord komt bovenop een indexering met 1,4% die waarschijnlijk in juli zal gebeuren; de precieze maand is afhankelijk van de inflatie en is dus nog niet zeker.

Begin 2018 stapt PC 226 over naar een andere manier van indexeren. Er zal dan geen ‘spilindex’ van 1,4% meer zijn; het loon zal voortaan elk jaar op 1 januari worden geïndexeerd. Op 1 januari van ieder jaar zal dus worden gekeken naar de prijsstijgingen van het afgelopen jaar, om zo de lonen aan te passen.

Vier stijgingen

In het geval van PC 226 betekent dit alles dat het bedrag van het loon vier keer zal stijgen gedurende een tijdsspanne van één jaar. Een indexering met 1,4% in januari 2017, een nieuwe indexering met 1,4% in (waarschijnlijk) juli, een loonsverhoging met 1,1% in september en een eerste indexering volgens een nieuw systeem in januari 2018. Er is al overeengekomen dat de indexering op 1 januari 2018 sowieso 1,4% zal bedragen.

De vakbond slaagde er ook in om betere mobiliteitsvergoedingen te regelen. Zo stijgt de fietsvergoeding van 0,22 naar 0,23 euro per afgelegde kilometer. De terugbetaling van het woon-werkverkeer met de wagen zal verhogen met 4,2%. Deze verhogingen gelden vanaf februari 2018.

SWT en tijdkrediet

In het sectorakkoord is niet alleen voor extra koopkracht gezorgd. Alle mogelijke relevante stelsels van SWT – vroeger brugpensioen – worden verlengd. Hier praten we over werknemers met nachtarbeid, zware beroepen en lange loopbanen (58 jaar dit jaar en 59 jaar in 2018). Het tijdkrediet met motief is uitgebreid van 36 naar 51 maanden. Landingsbanen blijven mogelijk vanaf 50 jaar als iemand 28 jaar loopbaan heeft. Het recht op een uitkering start pas vanaf 55 jaar. De aanvullende sectorpremies vanaf 55 jaar van respectievelijk 80 euro (1/5 landingsbaan) en 100 euro (1/2 landingsbaan) lopen ook in de periode 2017-2018 door.

En er is nog meer goed nieuws. De vakbondspremie zal vanaf 2018 kunnen stijgen.

Auteur: Wannes Gielis