Onderhandelen over verbeteringen voor jou en je collega’s

Sectoronderhandelingen leggen opnieuw pijnpunten van de loonwet bloot.

De sectoronderhandelingen in jouw sector zijn waarschijnlijk volop bezig of starten binnenkort. Die tweejaarlijkse onderhandelingen zijn een belangrijk moment, want ze bepalen in grote mate wat je de komende jaren zal verdienen, of je het even tijdelijk wat rustiger aan kan doen en of je al dan niet in landingsbaan kan. Deze keer komt daar in veel sectoren ook nog het thema thuiswerk bij. In de verschillende sectoren worden afspraken gemaakt over mogelijkheden en vergoedingen, die daarna in de ondernemingen eventueel nog verfijnd kunnen worden.

Peanuts

Een grote hinderpaal in de onderhandelingen is de loonwet. Zoals je al eerder in dit magazine kon lezen, maar ook in de algemene media, heeft de regering beslist dat de lonen in de verschillende sectoren maximaal maar met 0,4% mogen stijgen. “Voor veel werknemers betekent het dat ze nauwelijks meer dan 8 euro bruto extra gaan krijgen. Dat is peanuts. Daarom hebben de vakbonden zich niet bij die afspraak neergelegd,” licht Veerle Verleyen van ACV Puls toe. “We zijn niet akkoord gegaan met die maatregel. Het is een oneerlijke regeringsbeslissing, gebaseerd op foute cijfers en interpretaties. Wij willen in alle vrijheid en met realiteitszin kunnen onderhandelen op maat van de sectoren. Dat wordt nu verhinderd door een wet die een bijzonder lage bovengrens oplegt, los van de concrete situatie in de sectoren.”

“In de verschillende sectoren willen we toch verbeteringen uit de brand slepen,” gaat ze verder. “Niet in alle sectoren heeft corona namelijk een bloedbad aangericht. In nogal wat sectoren is er echt wel marge om medewerkers te laten vooruitgaan. Sommige sectoren hebben zelfs beter gepresteerd tijdens de crisis. Daar is er al helemaal geen reden om al te bescheiden werknemerseisen naar voor te schuiven. Vaak zijn zelfs ook werkgevers op zoek naar manieren om hun medewerkers extra te belonen. Dan willen we samen met hen zoeken naar manieren om dat te kunnen doen.”

Samen gaan we vooruit

De onderhandelingen gaan natuurlijk over meer dan je loonzakje. Het gaat ook over bijvoorbeeld ouderschapsverlof, tijdkrediet, mobiliteit, woonwerk- en fietsvergoeding, bijkomende vakantiedagen, opleidingskansen, thuiswerk, deconnectie, werkbaar werk, duurzame contracten… Te veel om op te noemen. En vooral ook verschillend van sector tot sector. Maar allemaal bijzonder belangrijke zaken waar nog veel vooruitgang mogelijk is. Daar willen we de komende maanden op inzetten.

“In deze onderhandelingsronde willen we samen met jullie en de werkgevers duidelijke afspraken maken die voor hele sectoren de norm vastleggen. Een lat waar niemand onder mag”, aldus Veerle. Dan is het vervolgens aan de bedrijven om eventueel nog beter te doen. Maar dat is dan voer voor het bedrijfsoverleg. Daar komen we later nog wel op terug…

www.wemakenhetbeter.be

Speerpunten voor werk­gelegenheid

Deze regering wil tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80% bereiken. Ze overlegt daarover met de sociale partners tijdens de Werkgelegenheidsconferentie. Hoewel de eerste besprekingen vooral focussen op het loopbaaneinde, vraagt het ACV een investering in kwaliteitsvolle jobs, in alle fasen van de loopbaan. Hieronder een aantal speerpunten van het ACV.

1. Geen eindeloopbaanbeleid zonder beginloopbaanbeleid:

• Recht op inschakelingsuitkeringen vanaf 18 jaar tot de leeftijd van 30 jaar.
• Volwaardig werknemersstatuut voor jobstudenten, met opbouw van sociale rechten.
• Nieuwe kansen voor jongeren matchen met de eindeloopbaan van ouderen.

2. Stop de precarisering:

• Soepeler toegang tot werkloosheiduitkeringen voor werknemers met tijdelijke contracten of onderbroken tewerkstelling.
• Hogere werkgeversbijdragen op precaire contracten.
• Strijd tegen sociale dumping en exploitatie van werknemers met of zonder papieren.

3. Langer werken… van moeten naar kunnen

• Betere combinatie van arbeid en privé­leven via tijdkrediet en thematisch verloven.
• Kwaliteitsvolle arbeidsorganisatie leidt tot meer welzijn op het werk.
• Arbeidsduurvermindering in plaats van sluipende verlenging van de arbeidsduur.

4. Eindeloopbanen op maat:

• 55-60-65-plan: landingsbanen vanaf 55 voor iedereen, SWT of vervroegd pensioen vanaf 60 en wettelijk pensioen vanaf 65 jaar.
• Begeleidingsmaatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.
• Erkenning van de zwaarte van de beroepen.
• Duurzame regels die werknemers toelaten hun loopbaan te plannen.