Europese Commissie komt met voorstel over invoering minimumloon

Op vraag van de Europese Commissie bogen de Europese sociale partners zich over een eerlijk minimumloon voor alle werknemers in de EU. De Commissie zal hierover in oktober een concreet voorstel op tafel leggen. Geen eenvoudig debat, want elk Europees land heeft hierin eigen tradities. Het Europees Vakverbond (EVV) becijferde dat loonniveaus in Europa nauw verbonden zijn met de vraag of werknemers onder collectieve afsprakenkaders (cao’s) vallen. In de EU-lidstaten met de laagste lonen wordt slechts 7 tot 30% van de werknemers beschermd door cao’s. In landen met de hoogste lonen genieten meer dan 70% van de werknemers van zo’n akkoord. Het EVV wil dat de Commissie komaf maakt met onrechtvaardige, lage, wettelijke minimumlonen en pleit ervoor dat de Commissie lidstaten aanspoort om collectieve onderhandelingen met de sociale partners te bevorderen. Enkel dan wil het EVV het initiatief van de Commissie steunen.

www.etuc.org