Vooruitgang rond werkbaar werk, lonen en mobiliteit

Klemtonen uit sectoronderhandelingen doorgelicht

Werkbaar werk, betere lonen, een betere mobiliteit. Dat zijn enkele van de klemtonen die ACV Puls heeft proberen te leggen bij de onderhandelingen over nieuwe sectorakkoorden. Puls Magazine zet één en ander op een rijtje.

Werkbaar werk

ACV Puls doet zijn best om ‘werkbaar werk’ meer mogelijk te maken. Dat blijkt ook uit de akkoorden die in het najaar van 2019 werden afgesloten in de diverse sectoren. Het thema werkbaar werk duikt op in allerlei vormen.
In sommige sectoren werden werkgroepen of projecten gelanceerd om te onderzoeken hoe werknemers duurzaam inzetbaar kunnen zijn. Bedoeling is om hierover op korte termijn afspraken te maken. Een aantal sectoren heeft al concrete punten afgesproken, bijvoorbeeld het recht om twee weken aan één stuk vakantie te kunnen nemen en de afspraak om meer stabiele uurroosters uit te werken. Om burn-out en stress te voorkomen en bestrijden, werden diverse kaderakkoorden afgesloten, nog voort in te vullen op het vlak van de bedrijven.
Akkoorden over tijdskrediet, eindeloopbaanregelingen en SWT waren behoorlijk populair. In de meeste sectoren werden de wettelijke mogelijkheden volledig uitgeput. Ondanks de vele afwijzende reacties uit de politiek en de voortdurende inkrimping van de mogelijkheden blijven werknemers maar ook werkgevers hierin een mogelijkheid zien om de combinatie werk-privéleven beter mogelijk te maken.
In heel wat sectoren werd het anciënniteitsverlof ingevoerd of verhoogd. Soms was er sprake van een uitbreiding van de regelingen voor klein verlet.

In heel wat sectoren werd het anciënniteits­verlof ingevoerd of verhoogd.

Lonen

De dwingende loonnorm had tot gevolg dat de lonen volgens het Interprofessioneel akkoord (IPA) slechts met 1,1% mochten stijgen. Gelukkig merken we dat de meeste sectoren de lonen met de maximaal toegelaten 1,1% optrokken. In enkele sectoren waren er extra inspanningen om de minimumlonen verhogen. Verder werden er aanpassingen doorgevoerd in de loonbarema’s, werden sommige premies verhoogd of werd de ‘dertiende maand’ opgetrokken.
Bestaande voordelen werden omgezet in loon. Het gaat dan voornamelijk over ecocheques die in een vorig akkoord waren toegekend in afwachting van de invoering van de ‘tweede pensioenpijler’. Die tweede pijler werd ondertussen opgericht, vandaar ook het opvallend grote aantal omzettingen.
Enkele sectoren besloten om de periode als interimmer in een bedrijf onder bepaalde voorwaarden mee te tellen voor de anciënniteit bij de toekenning van een vast arbeidscontract. Meestal werd de gelijkstelling beperkt tot twee jaar.
Ook waren er soms nieuwigheden zoals een bijkomende verhoging van het jongerenvakantiegeld of een vergoeding voor kinderopvang bij het volgen van opleidingen door werknemers die tot ‘risicogroepen’ behoren.

Mobiliteit

Populair is en blijft de fietsvergoeding. Die werd in de meeste sectoren verhoogd, net als de tussenkomst van de werkgever voor het openbaar vervoer. In enkele sectoren werd een aanbeveling opgenomen om op ondernemingsvlak het mobiliteitsbudget bespreekbaar te maken.

Opleidingen

In de meeste akkoorden vinden we afspraken over het recht op vorming en de duurtijd van opleidingen. Opvallend is dat er meer dan vroeger akkoorden zijn over inspraak over de inhoud en organisatie van de cursussen. Die aspecten komen aan bod op de ondernemingsraad van de verschillende bedrijven. Zij rapporteren ook aan het paritair comité zodat de vormingsinspanningen kunnen worden opgevolgd.
Ook de meeste afspraken over de opleiding van risicogroepen (regionale materie) werden verlengd.

Re-integratie zieke werknemers

Zodra er sprake was van de strengere aanpak van langdurig zieke werknemers reageerde ACV Puls fel tegen de invoering van deze maatregelen door de regering-Michel. Vooral in de non-profit zijn er afspraken gemaakt over maatregelen om de terugkeer van zieke werknemers in hun bedrijf te vergemakkelijken.
Verder waren er nog diverse afspraken, onder meer over de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden. Loopbaansparen, voorrang van deeltijdse werknemers voor een voltijdse job, pensioenen en zware beroepen en akkoorden over innovatie vullen het lijstje voort aan.

Auteur: Frans Geerts | Foto: BelgaImage