Eindejaar: gelukkig is de premie er!

Een fijne kant van de maand december is dat veel werknemers dan de jaarlijkse eindejaarspremie krijgen uitbetaald. De ‘dertiende maand’, zoals de volksmond zegt. Als werknemer heb je hierover misschien vragen. Ons Recht antwoordt op vaak gehoorde vragen.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Een algemene regeling over eindejaarspremies, van toepassing op alle werknemers, bestaat niet. In de meeste gevallen wordt de eindejaarspremie geregeld op basis van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of cao. In die sectorale cao staan de voorwaarden die moeten worden vervuld om de eindejaarspremie te kunnen krijgen. Deze premie kan worden gekoppeld aan een aantal jaren anciënniteit. De cao zal het ook hebben over mogelijke ‘gelijkstellingen’ (bijvoorbeeld bij ziekte), de manier waarop de premie wordt berekend en wat je rechten zijn als je arbeidscontract wordt stopgezet.

Er is hierover niet altijd een sectorale cao. In dat geval is er mogelijk toch een eindejaarspremie omdat je onderneming of organisatie dit zelf regelt via een cao of het arbeidsreglement. Er kan ook een individueel akkoord zijn tussen werkgever en werknemer, binnen het arbeidscontract. Soms staat er geen regeling op papier, maar wordt toch een premie toegekend omdat dit gebruikelijk is bij je onderneming.

Om hoeveel geld gaat het?

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend? Dat lees je in de overeenkomst die de premie regelt. Dikwijls is het een vast bedrag dat overeenstemt met het maandloon van de maand van betaling. In andere gevallen wordt een percentage op het loon uitbetaald. Soms geldt het maandloon, het jaarloon, het gemiddeld variabel loon of het uurloon als basis om de premie te berekenen. Kortom, er zijn veel verschillende manieren om de premie te becijferen. Alle sectorale afspraken overlopen zou ons te ver brengen. Voor meer informatie kan je kijken op www.acv-puls.be of aankloppen bij één van onze regionale kantoren.

Hoeveel houd ik netto over?

Op de betaalde eindejaarspremie moeten zowel RSZ-bijdragen (13,07% over het bruto bedrag) als bedrijfsvoorheffing worden afgedragen. De tarieven in de bedrijfsvoorheffing zijn nogal hoog en hangen af van het belastbaar jaarinkomen. Gevolg: meestal krijg je minder dan de helft van het bruto bedrag uitbetaald. Het tabelletje geeft aan hoeveel bedrijfsvoorheffing er wordt afgehouden, op basis van je belastbaar jaarloon.

In de non-profitsectoren onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid zal er vanaf 2020 een volledige 13de maand komen. Dat is te danken aan het door ACV Puls bereikte sociaal akkoord. Veel werknemers denken dat de eindejaarspremie in de non-profit een cadeautje is van de werkgevers. Ten onrechte. Deze premie kwam er alleen dankzij volgehouden onderhandelingen van de vakbond in het voordeel van alle werknemers.

Vrije universiteiten

De leden van het academisch en administratief technisch personeel van de vrije universiteiten krijgen een eindejaarspremie zoals toegekend aan de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het bedrag is een percentage van het barema maandloon van november. En het toegepaste percentage hangt af van de graad van de werknemer.
Voor doctoraatsbursalen (volledige RSZ) is de referentie het bruto beursbedrag van november.
De eindejaarspremie wordt volledig toegekend bij voltijdse prestaties tijdens de referteperiode 1 januari – 30 september. Bij deeltijdse prestaties wordt het bedrag pro rata toegekend. Op de eindejaarspremie moet RSZ worden betaald. Er wordt ook een bedrag afgehouden voor de bedrijfsvoorheffing voor ‘exceptionele vergoedingen’.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie voor academisch personeel?
(een percentage van het brutoloon of beurs van november)
 • Zelfstandig academisch personeel: 53%
 • Doctor-assistenten en bijzonder academisch personeel met weddeschaal van doctor-assistent of hoger: 53%
 • Gastprofessoren: 53%
 • Assistenten en praktijkassistenten: 59%
 • Wetenschappelijke medewerkers: 59% (indien betaald volgens barema 43) of 53% (indien betaald volgens barema 44)
  Doctoraatsbursalen (volledige RSZ): 41%
Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie voor administratief en technisch personeel?
(een percentage van het brutoloon van november)
 • Personeel met graad 10, 11, 12, 13, 15, 16 en 17: 53%
 • Personeel met graad 6, 7, 8, 9 en 14: 59%
 • Personeel met graad 3, 4 en 5: 65%
 • Personeel met graad 1 en 2: 70%

Details over je eindejaarspremie vind je hier

Heb je nog vragen? Dan kan je altijd terecht bij de dienstverleners op onze regionale secretariaten.

Auteur: Ben Catteau | Foto: Adobestock – Cartoon: Klier