“Uitdagingen aangaan en veel beter luisteren naar onze leden”

LBC-NVK organiseert congres in mei

Je vakbond LBC-NVK organiseert op 16 en 17 mei 2019 in Mol een nieuw Congres om de strategie voor de komende jaren uit te stippelen. ‘Samen voor meer’, is het motto van deze editie. Ons Recht praat met adjunct-algemeen secretaris Veerle Verleyen, die uitlegt welke grote thema’s deze keer aan bod komen. Duidelijk is dat de LBC-NVK een vernieuwingsproces wil doorlopen en ook naar manieren zoekt om de leden veel beter te beluisteren en aan het woord te laten komen.

Ons Recht: Met dit congres focust de LBC-NVK vooral op zichzelf en wil de vakbond dingen in vraag stellen. Waarom is dat belangrijk voor onze leden?

Veerle Verleyen: “De LBC-NVK wil niet bang zijn voor nieuwe uitdagingen. Onze collectieve werking en onze individuele dienstverlening moeten dag na dag onze relevantie, representativiteit en maatschappelijke impact aantonen. Het is belangrijk dat leden mee de vakbond ‘maken’ en ‘zijn’. De vernieuwing van de LBC-NVK als vakbond zal ook de brug slaan naar onze alternatieven voor een warme, solidaire samenleving waarbij wij als vakbond een stevige hefboom willen zijn voor werknemers zodat zij vanuit hun werkomgeving sterker, weerbaarder en gelukkiger kunnen worden. Een vernieuwde organisatie moet dit ook uitstralen.”

Democratie op werkvloer

Ons Recht: Eén van de grote thema‛s is ‘samen voor meer democratie op de werkvloer’. Hoe willen we meer democratie op de werkvloer in de hand werken? En wat dan met de velen in KMO’s, waar de vakbond ‘niet binnen is’?

Veerle: “Participatie, inspraak en overleg zijn cruciale elementen om iedereen de kans te geven om op gelijke wijze deel te nemen aan de samenleving. Het versterkt ook de democratische controle op het beleid. Bovendien is het zo dat er minder ongelijkheid is in landen, bedrijven, instellingen met een goed sociaal overleg en inspraak op de werkvloer. Werknemers in KMO’s –bedrijven met minder dan 50 werknemers – hebben dikwijls geen recht op syndicale vertegenwoordiging op de werkvloer: dat is écht niet meer van deze tijd. Bovendien is het ook voor ons een uitdaging om niet alleen via individueel dienstbetoon, maar nog meer dan nu actief en collectief, aan deze werknemers een stem te geven, hen te betrekken en ons samen te organiseren.”
“Als vakbond hebben we een belangrijke rol te spelen om de democratie weer vitaler te maken. We moeten inspelen op veranderingen en evoluties door er een sociaal en democratisch antwoord voor te zoeken en het zelf aan te bieden.”
“Intern staan we ook voor grote uitdagingen waar we een antwoord moeten op geven. Allerlei maatregelen en beslissingen van de overheid komen met een hoge snelheid op mensen af. Er zijn nieuwe vormen van werkorganisatie waardoor steeds grotere groepen van werknemers ondervertegenwoordigd zijn in onze vakbond. En we moeten werk maken van meer interactie met onze leden. Wij vinden hun stem belangrijk.”

Nieuwe soorten werk

Ons Recht: De LBC-NVK wil een ‘creatieve vakbond met expertise’ zijn. Maak dat eens tastbaar?

Veerle: “Nieuwe vormen van werkorganisatie vergen ook een nieuwe aanpak. Onlangs hebben we een lidmaatschap en aanbod voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) gelanceerd onder de naam ‘United freelancers by ACV’. Ook voor het ambassadepersoneel zetten we belangrijke stappen: nochtans zit deze werknemersgroep op het vlak van rechten in een grijze zone. We maken dus ook vakbondskeuzes die minder vanzelfsprekend zijn, maar daarom niet minder belangrijk.”
“Verder willen we ook de werknemers bereiken die in een bedrijf met veel vestigingen werken en waar vakbondsmilitanten nauwelijks de mogelijkheid hebben om geregeld over de vloer te komen. Daarom werken we ook aan digitale ondersteuning: ga zeker eens snuffelen op onze website www.pc311.be als je werkt in de winkelsector!”

Ons Recht: Hoe betrekken we leden sterker bij wat er reilt en zeilt binnen hun vakbond?

Veerle: “Tweerichtingsverkeer in de communicatie en betrokkenheid zijn essentieel. Actief bevragen, actief luisteren, actief naar een draagvlak zoeken voor standpunten die we innemen. Aan de hand van vragen die leden stellen moeten we ook proactief info en ondersteuning geven. Het is de uitdaging om te bereiken dat leden een actieve stem hebben in hun vakbond.”

Rechtvaardige maatschappij

Ons Recht: ‘Solidariteit’ is ook een sleutelbegrip op het congres. Is die solidariteit er genoeg tussen ‘sterke’ en ‘zwakke sectoren?

Veerle: “Vakbondswerk gaat niet louter over ijveren, strijden, versterken, het verdedigen van loon- en arbeidsvoorwaarden. Het sluit ook aan bij een bredere strijd voor een rechtvaardig maatschappijmodel waarin iedereen zijn of haar plek vindt en gelijke kansen krijgt. De solidaire waarden zijn de basis van waaruit we ons vakbondsengagement verwezenlijken.”
“De LBC-NVK onderstreept altijd het belang en de rijkdom van een interprofessionele bril en een globale benadering van vakbondsthema’s en maatschappelijke uitdagingen om niet te vervallen in een corporatistische reflex. Daarom blijft het de uitdaging om allianties te zoeken tussen verzamelsectoren, binnen het ACV en de beweging, met andere vakbonden (nationaal, Europees en internationaal), maar ook met middenveldorganisaties en burgerbewegingen. Wij willen een goed sociaal model waar iedereen de vruchten van plukt.”

Loonbarema’s

Ons Recht: Wat is de link tussen het verdedigen van loonbarema’s en solidariteit? In de pers wordt de suggestie gewekt dat veel werknemers de barema’s niet meer wensen: is dat effectief zo of is het een vorm van stemmingmakerij vanwege de tegenstanders?

Veerle: “Voor de LBC-NVK blijven barema’s de solidairste vorm van verlonen, gebaseerd op eenvoudige en objectieve criteria die willekeur en ondermijning van de sociale zekerheid tegengaan. Barema’s zorgen voor zekerheid, billijkheid, duidelijkheid en transparantie, zowel voor werknemers als werkgevers. Ze zijn controleerbaar en afdwingbaar. En daarom voor ons de beste garantie op een rechtvaardig basis(minimum)loon met gegarandeerde loonsverhogingen tijdens de loopbaan.”
“Niets belet de werkgever om daar bovenop nog inspanningen te doen. Maar net daar knelt het schoentje wanneer er wordt bespaard op loonkosten en wanneer de sociale zekerheid wordt uitgehold. Aan het einde van de rit betekent de keuze voor nettoloon minder sociale bescherming voor de werknemer. Niet echt een bewuste keuze van de werknemer.”

Met impact

Ons Recht: We willen een ‘vakbond met impact’ zijn. Wat betekent dat in de praktijk? Geef eens 3 goede voorbeelden waaruit onze impact blijkt? En hoe krijgen we meer impact als het gaat om de verzuchtingen van jonge werknemers?

Veerle: “De vooruitgang bij Ryanair, de jongerenacties voor vast werk (#vast werk) en het klimaatprotest zijn voor mij voorbeelden die aantonen hoe de vakbond (mee) kan wegen. Opkomen voor de rechten van jonge werknemers vertrekt van hun verzuchtingen: met hen en niet voor hen, we moeten opkomen voor een toekomst die perspectief biedt. Niet alleen over maatregelen onderhandelen voor wie al in dienst is, maar ook stevige rechten afdwingen voor nieuwkomers in een bedrijf of organisatie.”

Ons Recht: Dienstverlening vinden we ook erg belangrijk. Wat zijn de troeven van onze huidige dienstverlening? Wat kan er beter of anders? En meten we ook genoeg of onze leden tevreden zijn over de geboden dienstverlening?

Veerle: “Als vakbond moeten we onze bereikbaarheid, de kwaliteit, het aanbod, de tevredenheid van leden altijd durven meten en nieuwsgierig onder de loupe nemen. We willen een sterke dienstverlening blijven geven waar we fier op zijn en het verschil maken voor onze leden. Want zij zijn het waard en liggen ons na aan het hart!”

Nieuwe naam

Ons Recht: De LBC-NVK wil in de loop van dit jaar van naam veranderen. Kan je al een tip van de sluier oplichten? Waarom die naamsverandering?

Veerle: “Onze naam gaat al heel lang mee maar dekt de lading niet meer. Wij vertegenwoordigen niet alleen bedienden en kaderleden maar ook arbeiders. Bovendien evolueren we naar één statuut voor alle werknemers.”
“Om ons vernieuwingsproces ook extern zichtbaar te maken, lanceren we een nieuwe naam, een sterke naam, een sterk merk. Een nieuwe naam voor een vakbond met een individueel en collectief verhaal die intensief samenwerkt met zijn leden, met vele sterke militanten en met bekwame beroepskrachten.”
“Uiteindelijk moet het congres van de LBC-NVK richting geven aan de manier waarop we die samenwerking versterken en dit door samen met een rijk debat te starten. De congresslogan ‘Samen voor meer’ vertalen we als samen sterker, weerbaarder en relevanter. Een rijk debat omdat we weten dat samen nadenken en in gesprek gaan meer rendeert.”

Auteur: Denis Bouwen | Foto: Daniël Rys