Nieuw loonbeleid krijgt steun van meeste werknemers bij Belfius Bank

LBC-NVK verdedigt aantal principes met succes

In de banksector werken gemiddeld gezien betrekkelijk veel oudere werknemers. Zij moeten niet alleen omgaan met de razendsnelle digitalisering in het bankiersberoep maar worden ook geconfronteerd met directies die de verloningssystemen onder de loep nemen. De evolutie bij Belfius Bank is kenschetsend. Daar kon de LBC-NVK een aantal belangrijke principes met succes verdedigen.

Enerzijds willen de banken de loonkosten ‘beheersen’ of zelfs verminderen, anderzijds willen ze in de ‘war for talent’ de juiste mensen met een aantrekkelijk salarispakket kunnen (blijven) aantrekken. Ook bij Belfius Bank leidde dit in het najaar van 2018 tot onderhandelingen over een nieuwe ‘toekomstbestendige’ aanpak van de lonen. Deze onderhandelingen pasten in een algemene oefening om van Belfius Bank een aantrekkelijke werkgever te maken. Zowel voor de huidige als voor toekomstige werknemers.
Ook de LBC-NVK zag een aantal redenen die onderhandelingen bij Belfius Bank interessant maakten. Zo stopte de stijging van de lonen voor de bedienden van Belfius Bank vanaf een bepaalde leeftijd, en dat terwijl de politiek de mensen aanport en dwingt om langer te werken. Voor ons luidde de cruciale vraag: hoe moet het loon in de toekomst evolueren? En op basis van welke criteria?
Volgens de werkgevers en de regering moeten lonen stijgen op basis van productiviteit. Lees: op basis van individuele prestaties. En niet op basis van de leeftijd. Maar de LBC-NVK-ploeg bij Belfius Bank was van mening dat er ook in een modern loonbeleid plaats moet zijn en blijven voor automatische loonsverhogingen. Die geven immers meer rust, transparantie, perspectief en zekerheid.
Een modern loonbeleid moest volgens de LBC-NVK ook ruimte bieden tot individualisering. Niet elke werknemer wenst hetzelfde loonpakket. Ook hier waren in het verleden via het ‘flexplan’ al stappen gezet. Kon dat nog worden verbeterd voor de werknemers van de bank? Waarbij we voorrang wilden geven aan een degelijk vast loon waarop sociale zekerheidsbijdragen worden betaald.

Transparantie

Het vroegere loonbeleid schoot voor de LBC-NVK ook te kort op het vlak van transparantie. Voor de kaderleden was de loongroei nog afhankelijk van de score in functie van de jaarafspraken. Maar dat was helemaal geen transparant systeem. De LBC-NVK wilde een aanpak waarbij de klemtoon ligt op één mathematische, automatische en transparante loonstijging. Extra prestaties kunnen daarbovenop worden beloond.
Als vakbond pleitten we ook voor een gelijke behandeling van alle werknemers. Voor de bedienden bij de bank waren er om historische redenen nog altijd verschillende loonsystemen van toepassing, gekoppeld aan het statuut van de werknemers. Sinds de invoering van het geharmoniseerd loonbeleid voor kaderleden (2008) gold voor die groep al wel een zelfde loonsystematiek. Ook een nieuw loonbeleid moest hieraan dus tegemoet komen, zonder uit het oog te verliezen dat we de koopkracht wilden behouden en verworven rechten wilden beschermen.

Loonvork

Eind 2018 bereikten de LBC-NVK en CNE een akkoord met de directie. Na intense onderhandelingen, na een ruime raadpleging van het personeel en na de goedkeuring door onze eigen leden en andere werknemers van Belfius Bank.
In het nieuwe loonbeleid zullen alle werknemers voortaan worden betaald in een ‘bandensysteem’ waarbij de personeelsleden kunnen vooruitgaan binnen een bepaalde loonvork. Elke werknemer wordt op basis van zijn of haar totale loonpakket ingeschaald in deze band zodat hij of zij het totale loonpakket kan vergelijken met de ‘benchmark’. Deze positie in de loonvork bepaalt ook de toekomstige stijging van de werknemers. Een stijging die vanaf 2020 opnieuw hoofdzakelijk automatisch is.
Voor bedienden is de stijging uitsluitend mathematisch, waardoor een ‘baremiek’ systeem kan worden behouden. Voor kaderleden is de stijging ook opnieuw voor 75% vast, dus ongeacht de evaluaties. Deze stijging kan voor kaderleden voort worden aangevuld: voor deze groep kan 25% ‘discretionair’ worden verdeeld op basis van prestaties. De traditionele link tussen evaluaties en loon verdwijnt zodat er vanaf 2019 geen stress meer zal zijn over evaluaties.
De directie van Belfius Bank hoopte de automatische stijging van het loon stop te zetten vanaf een bepaald niveau. Maar de LBC-NVK slaagde erin die stijging toch te behouden, met dien verstande dat een beginnende werknemer een grotere automatische loonsverhoging zal krijgen dan een collega met al enige jaren op de teller.

Extraatje

Het variabel loon voor werknemers bij de hoofdzetels en de regionale zetels wordt vanaf 2019 omgezet in een budget dat moet dienen om werknemers die een pluim verdienen – wegens persoonlijke of collectieve prestaties – een stevig extraatje te geven. Een manier dus om extra prestaties te belonen.

Oordeel van de militanten

Is iedereen hiermee tevreden? Neen. Tijdens de onderhandelingen was al gauw duidelijk dat er bepaalde verschuivingen zouden plaatsvinden. Is de vakbond hiermee tevreden? Ja, want we hebben onze belangrijkste onderhandelingsprincipes – transparantie, harmonisering, vaste stijgingen, geen koppeling meer tussen evaluatiegesprek en verloning – kunnen vertalen in tastbare maatregelen. Wat we realiseerden, kreeg de steun van een grote meerderheid van onze leden en van het hele personeel, na een goed opgevolgde enquête. We hebben nu dus een nieuw gedragen loonbeleid dat de tand des tijds kan weerstaan.

Auteur: Vic Van Kerrebroeck | Foto: BelgaImage/Luk Gijsbrechts