Je eindejaarspremie is weer op komst!

Het is al weer december. De laatste maand van het jaar, al dan niet met sneeuw en met de opwinding van de eindejaarsdagen. In veel ondernemingen en organisaties wordt in december de eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ uitbetaald. Misschien heb jij vragen over deze premie. Ons Recht probeert een bondig antwoord te geven op veel voorkomende vragen.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Er is geen algemene wettelijke regeling rond eindejaarspremies die van toepassing is op alle werknemers. Doorgaans wordt de eindejaarspremie wel toegekend op basis van een sectorale cao. Zo’n cao bepaalt dan de voorwaarden waaraan je moet voldoen om een eindejaarspremie te kunnen krijgen. Het kan gaan over anciënniteitsvoorwaarden, gelijkstellingen voor mogelijke afwezigheden (bijvoorbeeld wegens ziekte), de manier van berekenen, de rechten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst enzovoort.
Is er geen sectorale cao? Dan kan er ook een eindejaarspremie worden gegeven op basis van ondernemingsakkoorden (cao of arbeidsreglement) of op basis van een individueel akkoord tussen werkgever en werknemer, voorzien in de arbeidsovereenkomst. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan kan de premie ook worden toegekend op basis van een gebruik in de onderneming.

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

De manier waarop de premie wordt berekend, staat uitgelegd in de overeenkomst die de toekenning regelt. In veel gevallen gaat om een vast bedrag gelijk aan het maandloon van de maand van betaling. Maar in andere gevallen wordt een percentage op het loon uitbetaald. Soms geldt het maandloon, het jaarloon, het gemiddeld variabel loon of het uurloon als basis om de premie te berekenen. Kortom, er zijn veel verschillende manieren om de premie te becijferen. Alle sectorale afspraken overlopen zou ons hier te ver brengen. Voor meer informatie kan je zeker terecht op onze website www.lbc-nvk.be of in onze regionale kantoren.

Hoeveel houd ik netto over?

Op de betaalde eindejaarspremie moeten zowel RSZ-bijdragen (13,07% over het bruto bedrag) als bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. De tarieven in de bedrijfsvoorheffing zijn nogal hoog en afhankelijk van het belastbaar jaarinkomen. Als gevolg hiervan wordt meestal minder dan de helft van het bruto bedrag uitbetaald. Het tabelletje geeft aan hoeveel bedrijfsvoorheffing er wordt afgehouden, in functie van je belastbaar jaarloon.
Details over de eindejaarspremie in jouw sector vind je op de volgende pagina’s .
Heb je nog vragen over de toekenning en de betaling van je premie, dan kan je altijd terecht bij de dienstverleners op onze regionale secretariaten.

Belastbaar jaarloon       /     % bedrijfsvoorheffing

Tot 8.290 euro                                                   0,00

Van 8.290,01 tot 10.615 euro                        23,22

Van 10.615,01 tot 13.500 euro                      25,23

Van 13.500,01 tot 16.190 euro                      30,28

Van 16.190,01 tot 18.320 euro                      35,33

Van 18.320,01 tot 20.460 euro                     38,36

Van 20.460,01 tot 24.730 euro                     40,38

Van 24.730,01 tot 26.910 euro                     43,41

Van 26.910,01 tot 35.630 euro                     46,44

Van 35.630,01 tot 46.530 euro                     51,48

Boven 46.530 euro                                         53,50

 

Vrije universiteiten

De leden van het academisch en administratief technisch personeel van de vrije universiteiten krijgen een eindejaarspremie zoals toegekend aan de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het bedrag is een percentage van het baremamaandloon van november. En het toegepaste percentage hangt af van de graad van de werknemer.
Voor doctoraatsbursalen wordt de eindejaarspremie zo berekend dat het nettobedrag op hetzelfde neerkomt als dat van assistenten (AAP) – dus 59 procent van het brutoloon van een assistent. Dit zou na belastingen op hetzelfde moeten neerkomen als 41 procent van het (lagere) brutobeursbedrag, waar enkel nog RSZ van afgaat.
De uitzondering op de regel zijn de IWT-bursalen, die geen eindejaarspremie krijgen aan het einde van het jaar, maar elke maand in hun beursbedrag één twaalfde van hun eindejaarspremie ontvangen.

Academisch personeel: percentage van het brutoloon(beurs) van november:
  • het zelfstandig academisch personeel 53 procent;
  • het niet gerangschikt vastbenoemd wetenschappelijk personeel 53 procent;
  • de doctor-assistenten en het bijzonder academisch personeel met de weddeschaal doctor-assistent of hoger 53 procent;
  • de gastprofessoren 53 procent;
  • de assistenten, praktijkassistenten en wetenschappelijke medewerkers 59 procent;
  • de doctoraatsbursalen 41 procent.
Administratief en technisch personeel: percentage van het brutoloon van november:
  • personeel met graad 10, 11, 12, 13, 15, 16 en 17: 53 procent;
  • personeel met graad 6, 7, 8, 9 en 14: 59 procent;
  • personeel met graad 3, 4 en 5: 65 procent;
  • personeel met graad 1 en 2: 70 procent.

De eindejaarstoelage wordt volledig toegekend bij voltijdse prestaties tijdens de referteperiode 1 januari – 30 september. Bij deeltijdse prestaties tijdens deze periode wordt het bedrag pro rata toegekend. Deze regeling geldt niet voor het integratiepersoneel.

Auteur: Bram Van Goethem | Foto: BelgaImage