Nieuwe classificatie en barema’s voor zorgsectoren

Niemand mag er op achteruitgaan

De werknemers van diverse zorgsectoren krijgen een nieuwe functieclassificatie en nieuwe loonbarema’s vanaf 1 oktober 2019. De invoering van de nieuwe barema’s komt er een jaar nadat dit al voor het personeel van de ziekenhuizen werd toegepast.

Een nieuwe functieclassificatie en nieuwe barema’s invoeren is niet niks. Ongeveer 54.000 werknemers van de sectoren die sinds de jongste staatshervorming afhangen van de Vlaamse overheid zullen er in oktober 2019 bij betrokken zijn. In de woonzorgcentra (rusthuizen), de revalidatiecentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, enkele gespecialiseerde of categorale ziekenhuizen en de initiatieven voor beschut wonen start nu de voorbereiding van de invoering van de nieuwe functieclassificatie.
Voor de werknemers van de ziekenhuizen kon de eerste stap van de invoering van de nieuwe loonschalen dit jaar plaatsvinden. Het sociaal akkoord voor deze federale zorgsectoren werd afgesloten in november 2017. Maar het was wachten tot 7 juni 2018 op een sociaal akkoord voor de non-profitsectoren die afhangen van de Vlaamse overheid. Het VIA 5-akkoord bevat 21,7 miljoen euro voor de nieuwe barema’s. De ondertekening van beide sociale akkoorden kwam er niet vanzelf. Ze was het resultaat van lange en vastberaden onderhandelingen en acties waaraan duizenden werknemers uit de sector deelnamen. Deze acties waren onmisbaar om de vakbondsonderhandelaars te steunen.

Gelijk loon  voor gelijk werk

De huidige functieclassificatie en barema’s dateren van zo’n 40 jaar geleden. Maar er werden in de voorbije jaren wel al aanpassingen aangebracht. Zo kreeg de LBC-NVK in 2013 gedaan dat alle zorgkundigen hetzelfde barema konden verdienen. Voor functies als animator bestaat er geen duidelijk barema. De oude classificatie verwijst ook naar oude jobs als ‘klerk’ en ‘meestergast’. Gevolg: de directie heeft dan meer mogelijkheden om zelf te beslissen welk barema wordt toegekend.
Al in 2002 was er het besef dat er een nieuwe functieclassificatie moest komen. De sociale partners richtten toen de vzw IFIC op. IFIC ontwikkelt en ondersteunt de opstelling van de functieclassificaties in de non-profit. Het eerste project was dat voor de ziekenhuizen en de ouderenzorg. Daarna werd gestart met de Vlaamse sectoren (zoals de kinderopvang). De opstelling van een sectorale functieclassificatie wordt grondig en wetenschappelijk aangepakt. En daarom duurt zoiets ook jaren.

De functieclassificatie én de loonbarema’s die in 2019 worden ingevoerd, zijn dezelfde als deze die dit jaar van kracht werden in de ziekenhuissector en de thuisverpleging. Voor de vakbonden was het uiterst belangrijk dat het principe van gelijk loon voor gelijk werk behouden bleef. Een zorgkundige of kinesitherapeut in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum hoort hetzelfde te blijven verdienen als in een ziekenhuis.
De nieuwe functieclassificatie is, zoals die voor het ziekenhuispersoneel, van toepassing op alle werknemers. Er is geen onderscheid tussen bijvoorbeeld een verpleegkundige, een diëtiste, een poetshulp en een onthaalmedewerker. Iedereen is werknemer en dus valt iedereen onder de nieuwe barema’s. Ook het principe dat niemand erop achteruitgaat is behouden. Voor een klein aantal werknemers kan het huidige loon hoger zijn dan het nieuwe loonbarema. In zo’n geval kan de werknemer zonder probleem beslissen om het huidige barema te behouden.

Informeren en begeleiden

Alle werknemers van de betrokken sectoren zullen rond 17 oktober 2018 een algemene brief ontvangen van hun directie. Daarin worden de volgende stappen van de invoering van IFIC uitgelegd. Je vakbond LBC-NVK is sinds begin oktober een flyer aan het verspreiden. We gebruiken ook mailings en onze websites – www.lbc-nvk.be en
www.wittewoede.be – om leden en werknemers in het algemeen te informeren.
Tussen november 2018 en eind januari 2019 wordt in elke voorziening het voorbereidende werk gedaan. Op 23 april 2019 zullen alle werknemers in de sector hun functie toegewezen krijgen, samen met het nieuwe loonbarema. Ze zullen vanaf dan hun toewijzing kunnen aanvaarden of niet. Of indien nodig in beroep gaan.
In mei en juni 2019 organiseert de LBC-NVK in alle regio’s informatiemomenten en dienstverlening. Ook meer dan 600 LBC-NVK-militanten krijgen vorming over IFIC, hun rol in de begeleidingscommissies en het gebruik van een ‘tool’ om de nieuwe barema’s uit te leggen. Leden van de LBC-NVK (ACV) zullen kunnen rekenen op ondersteuning van hun vakbond om in 2019 de juiste keuze te maken!

Auteur: Olivier Remy