Op zondag 14 oktober 2018 doen we opnieuw onze democratische plicht in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk democratisch moment. In veel landen krijgen mensen de kans niet om hun stem te laten horen. Hier kunnen we mee bepalen welke belangrijke keuzes de bestuurders van steden en gemeenten moeten of mogen maken.

De harten van vele mensen gaan nu niet meteen sneller bonken wanneer ze denken aan de gemeenteraadsverkiezingen. Toch is het verstandig om het belang van deze verkiezingen niet te onderschatten. Want ook in steden en gemeenten worden keuzes gemaakt die van groot belang zijn voor ons samen-leven, ons welzijn, onze jongeren en senioren.
Besturen van gemeenten of steden kunnen bijvoorbeeld beslissen om woonzorgcentra in overheidshanden te houden of ze uit te besteden aan de privé die, zoals bekend, in de eerste plaats zoveel mogelijk winst wil maken voor de aandeelhouders.
De drang naar commercialisering en privatisering kan soms heel ver gaan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een stadsbestuur hardnekkig tracht om de opvang van daklozen te outsourcen naar de privé. Hoe verzin je zoiets? Onlangs was er het voorbeeld van een OCMW dat met het onzalige idee speelde om de schuldbemiddeling voor mensen met een leefloon toe te vertrouwen aan private partners: deurwaarders! Een zoveelste illustratie van wat neoliberaal gedachtegoed ook op lokaal vlak aan nefaste gevolgen kan hebben.

Maar lokaal beleid kan de samenleving ook heel anders bekijken en warm besturen. Kiezen voor een mildere, meer sociale aanpak van de problemen, ook al is perfectie uiteraard niet van deze wereld. Zoeken naar realistische oplossingen voor mobiliteitsproblemen. Werk maken van praktijktests om discriminatie, bijvoorbeeld op de woningmarkt, bloot te leggen en zo hopelijk ook beter te bestrijden.

Kiezen we resoluut voor vergroening? Voor duurzame mobiliteit, openbaar vervoer? Voor de uitbouw van collectieve voorzieningen? Of kiezen we voor een pure commercialisering van de zorg waarbij winst belangrijker is dan kwalitatieve en betaalbare zorg? Laten we de opvang van mensen in armoede over aan privébedrijven of organiseren we opvang als samenleving? Zetten we in op een samenleving die diversiteit omarmt of kiezen we permanent voor polarisering tussen bevolkingsgroepen? Leggen we veel te sterk de nadruk op ‘bestraffen’ of creëren we zoveel mogelijk kansen?
Onze steden en gemeenten worden bestuurd vanuit een waardenpatroon dat bijlange niet altijd sociaal is. Kies bewust en beoordeel op basis van het beleid dat je ziet, voelt en ruikt, niet op basis van wat beloftes.
Ziedaar de keuze die voor u ligt, op 14 oktober. Een warm beleid is mogelijk. Ook in uw stad of gemeente.

Kies sociaal!

Auteur: Stefaan Decock, Algemeen secretaris LBC-NVK