Blind beleid uitvoeren mag zeker niet de bedoeling zijn

Sociaal werk is van alle tijden. De maatschappelijke context waarin het zich afspeelt, evolueert wel. Dit doet sociaal werkers stilstaan bij hun identiteit, rol en positie in de maatschappij. De LBC-NVK vertrekt vanuit het idee dat iedereen sociale grondrechten heeft en dat ‘de commerce’ absoluut niet thuishoort in het sociaal werk.

Het sociaal werk ontstond als antwoord op armoede en op de onderdrukking en uitbuiting van kwetsbare mensen. Het streven naar emancipatie en democratisering leidde tot de geboorte van het professionele sociaal werk. Vandaag worden sociaal werkers geconfronteerd met de gevolgen van een neoliberaal beleid. Zo leidt de toenemende individualisering ertoe dat rechten worden afgebouwd. Er worden meer voorwaarden opgelegd om sociale rechten te kunnen uitoefenen. Vanuit de gedachte dat de vrije markt niet mag worden beperkt, komt het sociaal werk onder druk te staan. Als gevolg daarvan gaan de budgetten naar omlaag.

Van beleid naar praktijk

Democratie stopt niet na de verkiezingen. Burgers kiezen hun politieke vertegenwoordigers waarna bewindslieden op hun beurt een beleidsplan ontwikkelen. In de ogen van de neoliberalen mag het middenveld, inclusief het sociaal werk, zich niet moeien met de politieke keuzes. Het moet maar blind uitvoeren. Toch mogen sociaal werkers hun rol niet laten reduceren tot ‘het uitvoeren van beleid’. Hun signaalfunctie is onlosmakelijk verbonden met de opdracht om de bestaande orde in vraag te stellen en onderbouwde alternatieven aan te reiken. Ze moeten de ruimte krijgen om nieuwe praktijken te bedenken en te wegen op het beleid. Hun praktijkervaring is cruciaal om het beleid in een juiste richting bij te sturen, voor zowel hulpvragers als sociaal werkers zelf.

De rol van de vakbond

Solidariteit, menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid moeten een stevige rol blijven spelen in onze maatschappij. Sociaal werk moet de ruimte blijven krijgen om te vernieuwen. Daarom wil de LBC-NVK dat er méér wordt geïnvesteerd in kwaliteitsvolle zorg. We streven naar een correcte financiering van de sector, ijveren voor degelijke jobs en minder werkdruk. Niet in het minst zullen we, in dialoog met de hulpvragers, zorgen dat onze stem wordt gehoord op de werkvloer, bij het beleid en in het politieke debat.

Meer weten?

Ben je gebeten om te weten, surf dan naar onze website www.sociaalwerker.be, dé thuisbasis voor het sociaal werk, met actualiteit en vakbondsnieuws voor en door sociaal werkers.

Auteur: Nathalie Winters / Foto: WitteWoede