PENSIOEN (1)

A.V.D.G. – ZELE

Je hoort vaak pleiten voor een basisinkomen voor iedereen. Als we nu al eens zouden starten met een basispensioen voor iedereen vanaf 63 jaar, waarbij 1.200 euro netto per maand het minimum zou zijn? Wie meer pensioen wil, kan bijklussen, sparen tijdens de loopbaan enzovoort.
Laten we niet langer een onderscheid maken tussen zelfstandigen, ambtenaren, mensen die werken in de privésector. Sinds het optrekken van de ambtenarenlonen hebben ambtenaren geen achtergesteld loon meer. En verdienen zij tijdens hun loopbaan minstens evenveel als hun collega’s in de privé. Zelfstandigen hebben ook recht op hetzelfde basispensioen van 1.200 euro, vind ik.
Laten we ook geen onderscheid maken tussen zware en lichte beroepen. Zorg ervoor dat mensen niet heel hun loopbaan zwaar werk moeten doen. Zet in op de veerkracht van de werkende mens, zodat hij of zij zelf capaciteiten ontwikkelt om op tijd te kunnen wisselen van job.

PENSIOEN (2)

H.J. – PER E-MAIL

Graag een kritische noot bij het boek ‘De grote pensioenroof’ van Kim De Witte waarover ik iets las in de mei-editie van Ons Recht. In De Standaard van 26 maart 2018 kraakte pensioenexpert Frank Vandenbroucke dit boek wegens grote tekortkomingen en de selectieve aandacht die de auteur tentoonspreidt. Zelf vind ik het verbazingwekkend dat De Witte het ongerijmde en de ongelijkheden van onze drie belangrijkste pensioenstelsels – ambtenaren, werknemers & contractuelen, zelfstandigen – niet ter sprake brengt. Voor mij moeten we mikken op een fatsoenlijk wettelijk basispensioen voor iedereen van de komende generaties, en dat via een systeem van repartitie. Laten we een gelijkvormig, fatsoenlijk basispensioen bepalen voor iedereen, ongeacht hoe de loopbaan is verlopen. Dat basispensioen is dan de start voor een nieuwe periode in het leven. En tot slot nog de bedenking dat er individueel en na grondig onderzoek moet kunnen worden afgeweken van regels wanneer mensen om één of andere reden niet meer kunnen werken; zij moeten met vervroegd pensioen kunnen blijven gaan. Ongeacht de leeftijdsgrens die wordt vastgelegd.

GESLAAGDE PENSIOENACTIE

J.V.D.W. – WETTEREN

Ik was erbij toen 70.000 mensen op 16 mei 2018 in Brussel betoogden voor een andere en betere pensioenpolitiek. Proficiat voor het hele ACV maar ook proficiat en dankjewel aan de NMBS. Dank zij het personeel en de directie van de NMBS konden we massaal naar Brussel reizen.
Volgens sommige krantencommentatoren was het weer allemaal ‘de schuld van de vakbonden’. Of hoe kan je de geesten nodeloos vergiftigen?!
Ik vind het bijzonder aanmatigend en arrogant dat sommigen zo beschuldigend met de vinger wijzen naar werknemers en werkzoekenden die opkomen voor hun rechten. We mogen vooral niet opgeven! En ik ben blij dat ik erbij was!

 

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:
Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook: lbc-nvk.communicatiedienst@acv-csc.be.

Auteur: