Distributie  PC 202, 311 en 312

Wie lid is van de LBC-NVK, krijgt jaarlijks 135 euro terug van de betaalde bijdragen. Zo kost het vakbondslidmaatschap je eigenlijk maar enkele eurocenten per dag! Voor die prijs hoef je het dus niet te laten! Mogelijk wordt het bedrag nog opgetrokken. Als minister De Block het ministerieel besluit over een toegelaten verhoging nog tekent vóór 15 juni, wordt de premie 145 euro waard.
Voor wie een verminderde bijdrage betaalt of wie met SWT of brugpensioen is en de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, bedraagt de vakbondspremie 67,5 euro (of 72,5 euro als minister De Block nog voor 15 juni het betreffende ministerieel besluit tekent).
Eind mei of begin juni krijg je van je werkgever een attest bij je loonfiche van de maand mei. Bezorg de beide luiken van dit attest, degelijk ingevuld, en voorzien van je bankrekeningnummer en van je handtekening aan het LBC-NVK-secretariaat van je woonplaats. De premie wordt betaald van 15 juni tot 30 september.

Beschutte werkplaatsen PC 327

Sinds 29 mei 2018 wordt in de sector van de beschutte werkplaatsen (paritair comité 327) de vakbondspremie uitbetaald. Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste op 15 december 2017 aangesloten zijn bij het ACV. Ook moet je vorig jaar minstens één dag gewerkt hebben in een onderneming die valt onder de sector van de beschutte werkplaatsen. De premie geldt niet voor uitzendkrachten en jobstudenten. De premie bedraagt 86,76 euro of 7,23 euro per gepresteerde maand voor wie de volle bijdrage betaalt.
De rechthebbenden kregen van hun werkgever een tewerkstellingsattest dat recht geeft op de premie. Dat attest moet worden terugbezorgd aan de Dienst Vakbondspremies van de LBC-NVK, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen of aan het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.

Diensten en organismen voor technische controle PC 219

Tussen 1 juni en 31 augustus 2018 wordt aan de gesyndiceerde bedienden uit de diensten en organismen voor technische controle (paritair comité 219) de vakbondspremie uitbetaald. Die bedraagt 135 euro.
Om recht te hebben op de premie moet je minstens één maand in dienst zijn geweest in 2017
Om de premie te krijgen moet je het ingevulde en ondertekende attest bezorgen aan je vakbondsafgevaardigde of aan je LBC-NVK-secretariaat.