Kan ik na het einde van mijn arbeidsovereenkomst bij een concurrent gaan werken of zelf een concurrerend bedrijf oprichten?

Vraag van de maand

In principe is iedereen vrij om elke economische activiteit naar keuze uit te oefenen. Dit is het principe van de vrijheid van arbeid. Toch moet je rekening houden met een aantal grenzen.

Zo bepaalt de wet immers dat je als werknemer ook na het einde van je contract geen daden van oneerlijke concurrentie mag verrichten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je klanten van je ex-werkgever zou weglokken door hem in een slecht daglicht te plaatsen.

Eerlijke concurrentie is dus in principe wel mogelijk, tenzij in je arbeidsovereenkomst een geldig concurrentiebeding is opgenomen, waarin je je verbonden hebt om geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen nadat je de onderneming verlaten hebt.

Om geldig te zijn moet het beding voldoen aan verschillende voorwaarden:

  • vorm: het moet schriftelijk zijn;
  • hoogte van het jaarloon: feitelijk moet je jaarloon minstens 66.944 euro bedragen vooraleer het beding van toepassing is (grens 2017);
  • begrenzing activiteit: het beding mag alleen betrekking hebben op soortgelijke activiteiten;
  • begrenzing tijd: het moet beperkt zijn in de tijd en tot maximaal 12 maanden vanaf de beëindiging van je contract;
  • begrenzing ruimte: het moet beperkt zijn tot het gebied waarin het mogelijk is om je werkgever werkelijk concurrentie aan te doen;
  • compensatie: het beding moet ook voorzien in een forfaitaire en compensatoire vergoeding ten laste van je werkgever, gelijk aan de helft van het brutoloon overeenstemmend met de toepassingsduur van het beding.

In een aantal gevallen zal het concurrentiebeding geen uitwerking hebben. Bijvoorbeeld wanneer je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd tijdens de eerste 6 maanden, wanneer je werkgever na deze periode je contract beëindigt zonder dringende reden, of wanneer je werkgever binnen een termijn van 15 dagen na het stopzetten van je arbeidsovereenkomst beslist om af te zien van de toepassing van het beding.

Is het concurrentiebeding geldig en heeft het uitwerking, dan moet je bij overtreding van het contractueel concurrentieverbod een schadevergoeding betalen aan je werkgever, gelijk aan het dubbel van de compensatievergoeding die je werkgever heeft betaald.

Hou er tenslotte ook rekening mee dat er afwijkende regels zijn voor handelsvertegenwoordigers. Dit is ook het geval voor bedienden in dienst van ondernemingen met een internationaal activiteitsveld of met belangrijke economische, technische of financiële belangen op de internationale markten, of voor bedienden uit bedrijven die over een eigen dienst voor onderzoek beschikken.

Auteur: Axel Kennis