Ik ben al aan het werk, maar zou toch graag een opleiding volgen, kan dat?

Vraag van de maand

Ja, dat kan op diverse manieren. Je kan bij je werkgever vakantie of onbetaald verlof aanvragen, maar er bestaan ook specifieke regelingen om een opleiding te kunnen volgen.

Tijdkrediet met opleiding als motief

Wie en hoe?

Als werknemer in de privé kan je aan je werkgever vragen om voltijds, halftijds of 1/5 tijdkrediet op te nemen en zo een opleiding te volgen. Maximaal 36 maanden is mogelijk. Er wordt wel rekening gehouden met tijdkrediet dat al eerder is gebruikt.

Afhankelijk van het regime zijn er bepaalde tewerkstellingsvoorwaarden en minimumperiodes voor het opnemen van tijdkrediet. Vol- of halftijds tijdkrediet opnemen kan alleen als jouw werkgever of jouw sector hierover een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) heeft gesloten.

Welke opleiding?

  • een opleiding die door de gewesten of de sector is erkend (minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden);
  • onderwijs gegeven door een centrum voor basiseducatie of een opleiding om een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs te behalen (maximum 300 uren per jaar of 100 uren per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden).

Wie betaalt dat?

De werkgever betaalt het loon voor de prestaties die je nog bij hem levert en de RVA zal een deel aanvullen met een uitke-
ring waarvan de omvang afhangt van diverse elementen. Soms is er ook nog een aanmoedigingspremie van de overheid.

Betaald educatief verlof

Wie en hoe?

Als werknemer in de privé heb je voor sommige opleidingen ook nog recht op educatief verlof. Niet alle deeltijdse werknemers hebben hier recht op. Wie minstens 4/5 werkt, kan een erkende algemene of beroepsopleiding volgen. Wie deeltijds met een variabel rooster werkt, kan tijdens of buiten het normale rooster een erkende algemene of beroepsopleiding volgen. En wie minstens halftijds werkt (maar minder dan 4/5) met een vast uurrooster, kan tijdens de werkuren een beroepsopleiding volgen.

Het maximale aantal verlofuren per schooljaar is gekoppeld aan de soort opleiding.

Welke opleiding?

  • een erkende beroepsopleiding;
  • een algemene opleiding georganiseerd door vakbonden of door organisaties voor jongeren of volwassenen die zijn opgericht of erkend door een vakbond; ook opleidingen die erkend zijn door de Vlaamse erkenningscommissie.

De opleiding die je volgt, hoeft geen verband te houden met je beroep. Ze moet wel minstens 32 uren per jaar vertegenwoordigen.

Wie betaalt dat?

Je werkgever betaalt gewoon het loon voort uit, maar de werkgever kan dat loon wel beperken of begrenzen tot 2.815 euro per maand; voor deeltijdsen staat het ‘begrensde loon’ in verhouding tot het
werkregime. Aan het gewest kan de werkgever vragen om de vergoeding deels terugbetaald te krijgen.

Auteur: Audrey Rottier