Kan mijn werkgever zomaar mijn loon verlagen?

Vraag van de maand

Wanneer ondernemingen in financieel troebeler vaarwater komen, wordt vaak ook naar het personeel gekeken om een ‘inspanning’ te leveren. Vraag is of je werkgever in dat verband zomaar kan beslissen om je loon te verlagen.

Bindend contract

Je werkgever is verplicht om werk te verschaffen op de overeengekomen wijze, tijd en plaats. Dit betekent dat je werkgever de loon- en arbeidsvoorwaarden zoals overeengekomen in je arbeidsovereenkomst moet respecteren. Hij kan het overeengekomen loon dus niet eenzijdig verminderen.

Soms wordt in arbeidsovereenkomsten een clausule opgenomen die je werkgever het recht geeft om eenzijdig bepaalde arbeidsvoorwaarden aan te passen. Zulke clausules zijn alleen geldig met betrekking tot bijkomstige arbeidsvoorwaarden. Aangezien het loon een essentiële arbeidsvoorwaarde uitmaakt, is een clausule die je werkgever het recht geeft om eenzijdig je loon te verlagen, dan ook niet geldig.

Eventuele acties

Als je wordt geconfronteerd met een onrechtmatige eenzijdige vermindering van het loon, dan kan de werknemer diverse acties ondernemen. Zo kan je je werkgever in gebreke stellen en het te weinig betaalde loon opeisen, eventueel voor de arbeidsrechtbank.

Als het gaat om een eenzijdige en belangrijke vermindering van je loon, zou je zelfs kunnen inroepen dat je werkgever hierdoor het contract heeft verbroken en dus een verbrekingsvergoeding verschuldigd is. Wel ben je dan sowieso je job kwijt. Bovendien is het een riskante piste, want als later wordt geoordeeld dat je de verbreking onterecht hebt ingeroepen, kan je zelf verantwoordelijk worden gesteld voor het einde van je contract.

Overeenkomst

Je werkgever kan het overeengekomen loon dus niet eenzijdig verminderen. Wel kan een overeenkomst worden gesloten tussen werkgever en werknemer waarin ze uitdrukkelijk overeenkomen dat het loon wordt verminderd. Daarbij moeten uiteraard de minimumbarema’s worden gerespecteerd die in cao’s zijn vastgelegd. Ook mag er geen onrechtmatige dwang zijn uitgeoefend op de werknemer om akkoord te gaan. In dat geval kan de overeenkomst immers ongeldig zijn.

Daarnaast kan het loon ook worden verminderd via een hogere rechtsbron, bijvoorbeeld door een cao onderhandeld tussen je werkgever en de leden van de vakbondsafvaardiging.

Auteur: Bram Van Goethem