Wat als je weigert een mondmasker te dragen op de werkvloer?

Je werkgever moet er als een ‘goede huisvader’ voor zorgen dat je kan werken in veilige en gezonde omstandigheden. In de welzijnswetgeving is daarom opgenomen dat je werkgever de gezondheidsrisico’s in kaart moet brengen en preventieve maatregelen moet nemen in samenspraak met het CPBW en de preventieadviseur.

In het kader van de coronapandemie moet je werkgever ook rekening houden met het corona-MB en de specifieke richtlijnen van de overheid (zoals de FOD Volksgezondheid) en de sociale partners (zoals de Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan).
Als organisatorische maatregelen en collectieve beschermingsmiddelen onvoldoende bescherming bieden en de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd, is een mondmasker dan vereist. Je werkgever kan dit dus opleggen.

De Arbeidsovereenkomstenwet verplicht je als werknemer de bevelen en de instructies van je werkgever op te volgen. Daarnaast mag je ook geen schade berokkenen aan de veiligheid van je werkgevers, je collega’s of derden.
Als je dus weigert om de duidelijke veiligheidsregels en -instructies van je werkgever na te leven, dan kan dit aanleiding geven tot disciplinaire sancties. Dergelijke sancties moeten wel in het arbeidsreglement opgenomen zijn.

In het uiterste geval kan je werkgever je ook ontslaan om dringende reden. Dat is enkel gerechtvaardigd als er sprake is van een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen jou en je werkgever onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.
Een dringende reden is steeds een feitenkwestie die moet beoordeeld worden op basis van de concrete omstandigheden. Veralgemenen is dus uit den boze. Maar recent oordeelde de Arbeidsrechtbank van Antwerpen wel dat een herhaaldelijke weigering om een mondmasker te dragen een dringende reden voor ontslag was. De werknemer had immers niet alleen de bevelen van zijn werkgever genegeerd, maar ook een inbreuk gepleegd op de veiligheidsregels in de onderneming. Volledigheidshalve vermelden we er nog bij dat de werknemer ook bedrijfsmateriaal had vernield, wat wellicht ook een rol heeft gespeeld in de beoordeling door de rechter.

Hoe dan ook, toch maar best je mondmasker opzetten!

Auteur: Bram Van Goethem |Foto: Adobestock