Wat zijn de richtlijnen voor de medische controles tijdens de Covid-19- pandemie?

Huisartsen mogen momenteel telefonische medische consultaties uitvoeren. Geldt dit dan ook bijvoorbeeld voor de controlearts of de arbeidsarts? Kunnen zij ook een medische controle uitvoeren of toezicht uitoefenen via een telefonische consultatie?
De specifieke uitzondering, die geldt voor huisartsen, is niet van toepassing op de controleartsen. Er blijft een medisch onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of de werknemer wel degelijk arbeidsongeschikt is. De arts, aangesteld door de werkgever, mag met andere woorden de werkelijkheid van de arbeidsongeschiktheid niet betwisten op basis van het geneeskundig attest, zonder de werknemer daadwerkelijk te hebben onderzocht.
Zeker wanneer de huisarts een ziekteattest heeft afgeleverd op basis van een telefonische consultatie omdat er een vermoeden is van besmetting met het Covid-19-virus, is het logisch dat de controleartsen de werknemers niet meer onderzoeken via een direct contact. In dat geval is het immers niet mogelijk om de echtheid van de arbeidsongeschiktheid te controleren.

Sommige onderzoeken kunnen, als ze worden gevraagd, wel worden gedaan door de arbeidsarts:

  • voorafgaande gezondheidsbeoordeling;
  • onderzoeken bij werkhervatting (eventueel bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting);
  • spontane raadplegingen;
  • onderzoeken in het kader van moederschapsbescherming (aangepast of ander werk, werkverwijdering);
  • vervallen van rijgeschiktheidsattest;aanvragen tot opstart van een re-integratietraject en lopende re-integratietrajecten behoren niet tot de prioriteit zolang de pandemie in België niet onder controle is. In overleg met de betrokken partijen zullen aanvragen voor nieuwe re-integratietrajecten worden uitgesteld worden; en de lopende re-integratietrajecten zullen worden opgeschort; de termijnen voorzien voor de lopende trajecten mogen eventueel worden overschreden.

Beslissen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid op basis van alleen een telefonische consultatie moet worden vermeden. Dit kan alleen als de werknemer vooraf fysiek gezien is door de arts.

Sommige onderzoeken worden opgeschort tot de pandemie onder controle is in België:

  • periodieke gezondheidsbeoordelingen;
  • aanvullende medische handelingen.