Refugees Welcome?
L.V.H. – PER E-MAIL

Ons Recht van september publiceerde een verhaal over migratie en vluchtelingen, gebaseerd op het boek van Linda Polman. Op het gevaar af om als racist te worden bestempeld, heb ik toch bedenkingen.
Het debat over vluchtelingen en migratie leeft sterk bij de bevolking. Het artikel laat uitschijnen dat mensen die zich vragen stellen over migratie en integratieproblemen moeten worden vergeleken met de nazi’s uit de jaren 30 en 40. Zouden veel vakbondsleden en -militanten zich niet eerder kunnen vinden in het ‘Deense model’ van migratiebeleid?

N.v.d.r.

Het geciteerde artikel wil helemaal niet de indruk wekken die u heeft opgedaan. Wel wijst Linda Polman, auteur van het boek ‘Niemand wil ze hebben’, terecht op de gelijkenissen tussen de situatie in de jaren 30 en nu. Net als toen worstelt Europa nu serieus met de vraag hoe het moet omgaan met migranten en vluchtelingen. Net als toen horen we een discours dat erg afwijzend en stigmatiserend kan zijn. Feiten moeten daarbij vaak wijken voor halve waarheden, perceptie en stemmingmakerij. Vaak worden in het debat ook ‘waarden en normen’ ingeroepen, die zeer betrekkelijk lijken als het gaat om de menswaardigheid van de vluchtelingen en om hun recht op een fatsoenlijk bestaan en veiligheid.
Het Deense beleid rond migratie en integratie krijgt soms lof, maar er is ook kritiek. Experts uit de Deense vluchtelingensector noemen dit beleid ‘hardvochtig’ en ‘absoluut niet realistisch’. Vluchtelingen verkeren er in angst omdat ze dreigen te worden teruggestuurd ‘na een conflict’. Die onzekerheid werkt hun integratie zeker niet in de hand, integendeel. De Deense overheid wil aan sommigen het recht op gezinshereniging ontzeggen, maar dat kan eigenlijk niet. Aan vluchtelingen een lager leefloon geven dan aan anderen is discriminerend, en dus onwettig. Denemarken wil bij de beoordeling van dossiers niet meer bekijken hoe goed iemand al is geïntegreerd, en ook dat is in strijd met internationale conventies.

Wil jij graag je mening kwijt over één van de artikelen of berichten in jouw ledenblad? Of zijn er andere gebeurtenissen in de actualiteit die je sterk bezig houden? Alle interessante lezersreacties zijn erg welkom. We kunnen alleen brieven publiceren als we de naam en het adres van de schrijver (m/v) kennen. In principe vermelden we de initialen van de schrijver en zijn of haar woonplaats. Op uitdrukkelijk verzoek kunnen we die informatie weglaten. Soms moeten we een brief inkorten zonder aan de essentie ervan te raken. En als we een brief afdrukken wil dat niet automatisch zeggen dat de redactie het eens is met alles wat erin staat.

Je lezersbrief wordt hier met interesse gelezen:
Redactie Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen.
E-mailen kan uiteraard ook: communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be