Wat moet de werknemer doen als de arbeidsongeschiktheid wordt verlengd?

Wanneer de arbeidsongeschiktheid start, heeft de werknemer een drieledige verplichting: de werkgever verwittigen dat hij of zij ziek is, een medisch getuigschrift voorleggen en zich aan de controle van een controlearts onderwerpen. Als de ziekte langer duurt dan verwacht, zegt de wet niet duidelijk wat de verplichtingen van de werknemer dan zijn. In de rechtspraak zijn er wel drie strekkingen die hieromtrent wat houvast geven.

Een eerste strekking zegt dat de werknemer dezelfde verplichtingen moet nakomen bij een verlenging als diegene die gelden bij het begin van de arbeidsongeschiktheid. De werknemer moet dus verwittigen én een medisch attest bezorgen als dit wordt gevraagd of als dit in een cao of arbeidsreglement staat.
De tweede strekking stelt evenzeer dat de oorspronkelijke bepalingen ook van toepassing zijn bij een verlenging van de ziekte, maar maakt een uitzondering voor het geval dat de werkgever niet onwetend kan zijn over de gezondheidstoestand van de werknemer.
De derde strekking ten slotte gaat ervan uit dat de verdere afwezigheid van de werknemer een vermoeden van arbeidsongeschiktheid doet ontstaan wanneer de werkgever nalaat zich te informeren over de toestand van de werknemer.

Verwittigen

Als de arbeidsongeschiktheid wordt verlengd, is er rechtspraak die zegt dat het niet kan dat een arbeidsreglement bepaalt dat de werknemer op voorhand de werkgever moet verwittigen over zo’n verlenging. In de praktijk is het zo dat de werknemer uiterlijk op de eerste dag van de verlenging moet verwittigen.

Sanctie

Heeft de werknemer verzuimd om de werkgever te laten weten dat de arbeidsongeschiktheid wordt verlengd? Dan blijkt uit de rechtspraak dat het niet indienen van een medisch attest niet kan worden ingeroepen om het arbeidscontract te beëindigen wegens dringende reden; dit kan ook niet worden gezien als een bewijs van de wil om het arbeidscontract te beëindigen.

De werkgever mag dit loutere feit alleen ‘met de nodige omzichtigheid’ beschouwen als een ‘wanprestatie’. Een sanctie in de vorm van een inhouding van het gewaarborgd loon is mogelijk.

Ons besluit: de werknemer moet bij een verlenging van de arbeidsongeschiktheid de werkgever altijd hierover verwittigen. Maar een medisch getuigschrift moet alleen worden voorgelegd als dit uitdrukkelijk wordt gevraagd door de werkgever of als dit is voorzien in een cao of arbeidsreglement. Er is dus geen automatische verplichting om de verlenging van de arbeidsongeschiktheid te bewijzen met een geneeskundig voorschrift. Ook bij een verlenging van de ziekte kan de controlearts nog altijd langskomen.

Foto: Shutterstock