Distributie eindejaarspremies 2017

Bedrag van de premie
 • Voor de bedienden van wie het loon vast is, wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van al de geleverde prestaties van het betrokken jaar.
 • Voor de filiaalhouders en de bedienden die volledig of gedeeltelijk met commissieloon worden beloond, wordt de eindejaarspremie berekend op het maandelijks gemiddelde van de vaste en veranderlijke brutolonen die werden betaald tijdens het betrokken jaar.
Toekenningsmodaliteiten
 • Volledige premie: in dienst zijn op 31/12 en het hele jaar gewerkt hebben. Voor de bedienden die op 31/12 ten minste 6 maanden anciënniteit in de onderneming hebben, wordt de premie herleid tot 1/12 per volledige maand tewerkstelling.
 • Zelfde regeling bij einde arbeidsovereenkomst, wanneer werknemer niet zelf ontslag heeft genomen en tenminste 6 maanden in dienst is geweest.
 • Ook pro rata toegekend als men op het ogenblik van de betaling met tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof is.
 • De premie kan worden verminderd met afwezigheden wegens ziekte, ongeval of zwangerschap (behalve de eerste 30 dagen).
Tijdstip van betaling

– Tussen 15 en 31 december.

Bedrag van de kerstpremie
 • Administratief en verkooppersoneel: 100% van het maandloon berekend op basis van het gemiddelde van al de effectief ontvangen lonen in het lopende jaar
 • Filiaalhouders: gemiddelde van de maandlonen waarop vakantiegeld wordt berekend, begrensd tot 1.487,36 euro.
 • Aanvullende Kerstpremie: 148,73 euro voor voltijdsen (deeltijdsen in verhouding tot hun prestaties).
Toekenningsmodaliteiten
 • In dienst zijn op 31/12.
 • 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in de onderneming werkzaam zijn.
 • Ook toegekend aan bedienden die per 31/12:
 • met tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd;
 • zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid (cfr. wetgeving jaarlijkse vakantie)
 • Elke afwezigheid die in het kader van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie wordt gelijkgesteld met arbeidsprestaties, wordt beschouwd als effectieve arbeidsprestatie.
Tijdstip van betaling
 • Vóór Kerstdag.
Bedrag van de premie
 • Bedienden met vast loon: 100% van het maandloon berekend op basis van het gemiddelde van al de effectief ontvangen lonen in het lopende jaar.
 • Filiaalhouders of wanneer commissieloon wordt betaald: 100% maandelijks gemiddelde van de vaste en veranderlijke lonen van het betrokken jaar.
Toekenningsmodaliteiten
 • Volledige premie: in dienst zijn op 31/12 en het hele jaar gewerkt hebben. Voor de bedienden die op 31/12 ten minste 6 maanden anciënniteit in de onderneming hebben, wordt de premie herleid tot 1/12 per volledige maand tewerkstelling.
 • Zelfde regeling bij einde arbeidsovereenkomst, wanneer werknemer niet zelf ontslag heeft genomen en tenminste 6 maanden in dienst is geweest.
 • Ook toegekend aan bedienden die op het ogenblik van de betaling met tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn.
 • De premie kan worden verminderd met afwezigheden wegens ziekte, ongeval of zwangerschap (behalve de eerste 30 dagen).
Tijdstip van betaling
 • Tussen 15 en 31 december.
Bedrag van de premie
 • Voltijds: loon december.
 • Deeltijds: maandelijks gemiddelde over de dienstperiode.
Toekenningsmodaliteiten
 • Ten minste 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in dienst zijn in de loop van het jaar.
 • Volledige premie: volledig jaar in dienst. Geen volledig jaar in dienst of periodes gespreid over meerdere jaren: pro rata dienstperiode.
 • Ook toegekend aan bedienden die per 31/12:
  – met tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd;
  – zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid (cfr. wetgeving jaarlijkse vakantie)
 • De premie wordt niet verminderd wegens de eerste 30 dagen afwezigheid door ziekte, klein verlet, wettelijk verlof enz.
Tijdstip van betaling
 • December, tenzij andere overeenkomst of gebruik
Bedrag van de premie
 • Maandloon november, verhoogd met:
  – maandgemiddelde late uren, bijkomende uren, overuren voorbije 12 maanden;
  – aanvullende Kerstpremie 297,47 euro voor voltijdsen (pro rata voor deeltijdsen).
Toekenningsmodaliteiten
 • Einde december in dienst zijn.
 • Ten minste 3 maanden anciënniteit (al dan niet opeenvolgend) in het betrokken jaar.
 • Ook toegekend aan bedienden die per 31/12:
  – met tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd;
  – zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid (cfr. wetgeving jaarlijkse vakantie)
Tijdstip van betaling

December.

 • Een eindejaarspremie van 20% van het bruto maandloon wordt toegekend aan de werknemers die betaald worden volgens het sectorale minimumbarema.
 • Werknemers die beter betaald worden ontvangen een eindejaarspremie als hun bruto jaarloon lager is dan het baremaloon x 12,2 (exclusief vakantiegeld, inclusief alle extralegale voordelen).
 • De eindejaarspremie bedraagt dan het verschil tussen het bruto baremaloon x 12,2 en het ontvangen bruto jaarloon.
 • Betaling met het loon van december.